134291. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszkoridol jellegű endoperoxidok előállítására

f. jm -r^fi" f v JUegjelent 1948. évi április hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134291. SZÁM. IV/h/1, (lV/h/8). OSZTÁLY. — Bch-6200. ALAPSZÁM. • Eljárás aszkaridol jellegű endoperoxidok előállítására. Scheringr A. G. cégr> Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 13. Németországi elsőbbsége: 1941. évi június hó 21. Azt talláítuk, hogy aszkairidolhoz jutha­tunk, ha -terpinént vagy ezt íartalniEtzó keverékeket oxigénnel vagy oxigéntartalmú gázokkal, mint levegővel, szenzibüizälo, az ö oxigén addicióját elősegítő anyag jelenlété­ben, amely célszerűen olyan feat-öc, mely leuko-alakbá' képes átmenni, mini eozin, klorofil, pihacianol és másefféMk, a napfény vagy más aktív sugarak (hatásának teszünk 10 ki. Ekkor két oxigénatom endoperoxid kép­zése közben az a-terpinénihez addicionálódik. A kiindulási anyagként alkalmazóit a -ter­pimkit tiszta alakban előállítani tudvalevő­leg nem egéazen egyszerű. Az «e-terpinén-16 hee rendszerint izomer terpénszénhidrogé­nek vámnak hozzákeverve, padéul az aaábbi képletű, héttagú gyűrűt tartalmazó tercén: (v. ö. K. Aider és ff. F. Richter, Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft 70, 1367. o. 1937.) Ezek, az -terpínénhez rendszerint hoz-20 zálkevert' anyagok is a találmány szerinti . oxigénkezel% esetében ülő, gőzzel! vagy vákuumban desatilálhattó, teirpén-Oa össze­tételű endoperoxidokat adnak; ezek azonban az aezkaridoHal ellentétben rendszerint le­hűtéssel nem kristályosíthatok. 25 A kereskedelemben kapható „a-terpin!en"­készítményekbőli nyerhető endoperoxidok egész viselkedése ennek következtében az alkáhnatzoít kiindulási anyagtól nagymérték­ben függ. Könnyen lehetséges például nagy- 80 értékű oc-texpinén-k^fezítiményből —14°-tó>l —10°-ig terjedő olvadáspontú nyers aszka* rido't kinyerni, melyből átkristályosítás út" ján nagyobb veszteségek nélkül +2° olvadás­pontú tiszta aszkairidolt állíthatunk elö.JJS a-terpinénibeii kevésfbbé gazdag terpinén­próbák esetében az éJíirhető endoperoxidok összes mennyisége rendszerint nem változik ugyan, azonban a 40—90°-og hőmérséklet közben 0,7 mm (Hg) nyomáson desztillálődó 40 nyeirs peroxidnak csupán a legaaíacsonyajp'' ban üó részei kristályosodnak. A magasabb frakciók olajak. Száraz hevít'iskor való vj­seükedésük és dieí©ktromos álatndójuk te­kintetében az aszfcaridolhoz messzemenőé» *& hasonlítanak. ; ! fii jij Az autoxidálásnál ^kafenazott fotoszenzi­bilízátor fajtája is befolyásolni tja a desztil­lálható reakdóteTimiéikek JÉrtstáiyosodási képei§* slílgét, almi talán arra vezethető viasza, hogy P0 egyes szenzibilizátorolf hatására az «ríerpi­nén fényben az autoxidáeió előtt átalakul Abból & célból, hogy magasabbrendű per­oxidok képződését, mjnt amilyenek a terpi­nén nem fotcszenzdbiäizaÄ autoxidációj álkor 55

Next

/
Thumbnails
Contents