134288. lajstromszámú szabadalom • Ágyazás, főleg lökéseknek és ráskódtatásoknak kitett finomatt műszerek tengelycsapjai részére

f ff - íi.. ,' ívj s Megjelent 1U48. évi április hó 1-én. ••MAGYAR SZABADALMI BIRrtSJÍ-fl SZABADALMI .L-EIRAS-134288. SZÁM. VH/c. OSZTÁLY. — R-8506. ALAPSZÁM. Ágyazás, főleg lökéseknek és rázkodtatásoknak kitett finomabb műszerek tengelycsapjai részére. Resoczfci Ferenc oki. tánctanító, Ada. , A bejelentés napja: 1942. évi november hó 17. Lökéseknek és rázkódtatásoknak kitett tengelycsapoknál, főleg finomabb műsze­reknél, mint pl. iránytűnél, autó volt- és. milliampermérőknél, sebességmérőknél, pör-5 gettyűs műszereknél, órák billegetőtenge­lyénél stb. és általában ott, ahol a tengely­csap vékony és aránylag nagy tömegei hord, állandóan fennáll a törésveszély. A találmány oly ágyazás, mellyel a tengely­io csap törésveszélyét, vagy megsérülésének veszélyét a legkisebbre korlátozhatjuk és ezáltal lehetővé tesszük vékonyabb és ki­sebb súrlódást okozó, nagyobb pontosság­gal működő tengelycsapok alkalmazását. A 15 találmány lényege az, hogy a csapágy és a csapágytartó test közé rugalmas anyagú csapágyfészek van iktatva, a tengelyen, valamint a csapágytartó testen pedig a tengellyel párhuzamos és arra merőleges 20 irányú ütközőfelületek vannak kialakítva. A találmány a csatolt rajzon. példaképen felvett több kiviteli alakjában, óra-billegető­tengellyel kapcsolatban van feltüntetve. Az 1. ábra az óra-billegetőtengely csapágya-25 zásának gumirúgózású kiviteli alakja hossz­metszetben, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vett metszet, a 3. ábra a csapágyazás acélrúgózásü kivi-30 teli alakja, a 2. ábrához hasonló metszet­ben, a 4. ábra pedig a gumirúgózású „csapágya­zás egy további- kiviteli alakjának hossz­metszete. A rajzon (a) jelöli az óra-billegetőtengely ?85 csapját, (b), (bl) a csapágyköveket, (c) a csapágyat tartó óratestet, (i) pedig magát a tengelyt. 'Az 1—2. ábrák szerinti kiviteli alaknál az (a) tengelycsap, illetve az azt körülvevő íO (b), (bl) csapágykövek és a (c) óratest közé az egyetlen gumitestből készült (d) fészek, van iktatva, mely hüvelyszerűen körülveszi a (b) csapágykövet és ráfekszik a (bl) csap­ágykő külső oldalára is. Az (i) tengelyen és 45 a (c) csapágytartó testen, a tengellyel pár­huzamos -és arra merőleges (k), (ki), illetve (m), (ml) ütköző felületek vannak kiala-' kítva, melyek célszerűen körgyűrű alakúak. « A' 3. ábra szerinti kiviteli alaknál a ru- öö galmas csapágyfészket a körív alakú, kü­lönálló (f) rugók alkotják, melyek egymás­hoz képest eltoltan vannak elrendezve és egyik végükkel körülveszik a (b) csapágyat, másik végük pedig a (c) óratestbe vályt (g) §§ üregekbe van beerősítve.' A tengelyen, valamint a csapágytartó testen itt is (k), (ki), illetve (m), (ml) ütközők vannak ki; alakítva, melyek azonban a rajzon nincsen­nek feltüntetve. 60 A 4. ábra szerinti kiviteli alak csupán abban tér el az 1. ábra szerintitől, hogy a (b) csapágy és a (c) óratest közötti rugal­mas fészket ra(h) gumigyűrűk alkotják, N

Next

/
Thumbnails
Contents