134266. lajstromszámú szabadalom • Ajtó tüzelőszerkezetek, kiváltképen cserépkályhák számára

Meilen* 194 8. ^vi április hó 1-án. 5TA G Y A R S Z A B A D A L MI BI R ó S A" 6 SZABADALMI LEÍRÁS 134366. SZÁM. U/h. OSZTÁLY. — K-I6135. ALAPSZÁM. Ajtó tüzelőszerkezetek, kiváltképen cserépkályhák számára. Kelemen Géza kereskedő, Kolozsvár. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 16. A találmány ajl ó tüzedőseerkezetek, kivált­képen csarépkályhák számára, m:ilyn:(k csu­pán keire'e, valamint a keretnek az ajtó nyi­tását és zárását lehetővé tevő függelékei 5 vannak fémből, míg az ajtó lapja a fémtől különböző, hőálló és hőszigetelő tulajdon­ságú amiyag, kiváltképen va1 amely mes'ersé­ges kőanyag, pl. samott. A csarép&átyhák ajtói eddig kizárólag úgy 10 készültek, hogy az ajtó lapja fém volt. Ezt a fémlapot esetleg belül, a > űz tér fe'ő1 , hő­szigeteflő bé'éslappal tetták el. A találmány szerinti kályhaajtó lapja ezzel stsamlbfia olyan, hogy a hősizigatelő lap;t kívüliről s^m 15 fedi fémlap, a hőezige elő lap egyik o dala tehát a tűztér, üietva a szokásos b:lső szikra­fogó ajtó felé néz, a másik oldal kívülről látható ós rendszerint a kályha anyagának imiagfe&eíiő színben van tarVa. 30 A találmány szerint (készült kályhaajtó egyik kiviteli példáját a melliékelt rajzon tűnte'tük feil, melyen az 1. ábra a kályhaajtó nézete, míg a 2. ábra ugyanannak vízszintes metszete. 25 A rajeon (1) a ká'yhaajtó tekja, mayet a szokásos módon a kályha e'készí ésekor be­falazunk. Az (1) tekhoz a (8) csuklós pántok segítségével csatlakozik az ajtó krebe, mely a (4) és (5) részekből van össizetéve. E (4) 30 és (5) részeiket a keret négy sarkán a süly-Iyeszte't fejű (3) csavarokkal erősíthetjük eígyanáshoiz. Az ajtó hoáT/ő és hőszigetelő anyagból kéaziült (6) lapját a (4) éf (5) kereteik közé fogjuk és ezenkívül megfelelő habarcsba fektetjük, amd a légmentes zárást 35 biz osítja. Ily módon a (4, 5) és (6) részeik­ből alalkiuil a teljes kalyhaaj ó. A tökéletes zárás céljára az (1) tcik (2) léce a (4) keret asbesiztzsinóiTal bélelhető hornyába illik. Az ajtó zárása a kályha- -iO ajtóknál szcfeá30is (7) zár segí gégével tör­ténlhetik. Természetesen, rend® érint belső sslkrafogó ajtót is allklalmazuinlk, amit a rajzon neim tűnte'tűnik fed. A (6) lapot valaime'y alka'mas, termébe- 45 tes vagy mesterséges kőanyagiból áUíthatjuk elő. Természetesen elsősorban a mesterséges kőanyaigolk jönweik tiekmtstba, melyeket a szükséges alakiban és megf efjeíőem — előnyö­sein a kályha színével egyezően —• színezve 50 állítunk elő. Alkalmazható akár nem égetett mesterséges kőanyag, pü). eternit, akár ége­tett miastarségea kőanyag, pl. samiott vagy magnezit. A találmány siaeriint készült kályhaajtó 55 előnye, hogy nem kell hozzá nagy teli lapDt önteni ós csiszotoi, ami jelentős munika-, anyag- ós költségmegtakarításit jslent. JEziem­feliiil az ajító mein éget. Még az (5) keret sem melegsKik. túlságosan át, mivel egészen kis 60 felületen érintkezik csak átimefegeidetl ré­szekkel. Igen nagy eíőoye továbbá ennek a ká'yhaajtónalk az a kiörülmény, hogy a C6) lap a 'kályha töfbbi részeivel teljesen azono­sam színezhető. Ha az aránylag igen k!s 55 felületű (5)" keretet jA.'".: niSk"eiezzük, igen i i k :I 4

Next

/
Thumbnails
Contents