134260. lajstromszámú szabadalom • Fakonzerválószer

Megjelent 194=8. évi március hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BIKÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 134260. SZÁM. VIII/c. OSZTÁLY. — H-1159T. ALAPSZÁM. Fakonzerválószer. Allgemeine Holzimprägnierung G. m. b. H. cég Berlin-Grunewald (Németország). A bejelentés napja- 1942. évi augusztus hó 19. Ismeretes, hagy a fluoraók közül a nát­riiumfluorid gombaölő hatása máiatt jelentő­ségre tett azért, habár a farosthoz nem rög­zítődik és ezért könnyen újra kilúgozódfiiat. 5 Azt találtuk, hogy fluoarvegyulleljek külö­nösen jó fungicid hatásúak a polypoirus- és lemzitas-fajolkikal azeimibein. Ezekre az aírzén csak kevéssé hat. Viszont a coniophora nö­vekedését az arzén különösein magy mérték-10 ben akasztja meg. Néhány más, jellegzetes gombafaj fluor- vagy arzénvegyületekkel szemlben hasonlóan viselkedik. A taliáltmány értelmében minden fapusztítómak nevezhető gombára hatásos saert kapunk, hia fluor, és 15 arzénvegyületeket kombinálltan alkalmazunk. Emellett a következőt kell figyelembe venni. Az olyan sókeverék, mely csak fluor- és arzénvegyületeket és esetleg még miittorogéne­zett és klórozott fenolokat tartalmaz, na-20 gyohíb fungieid hatású, mint az olyan keve­rék, miellyben ugyanezek az összetevők 03 ezeken túl miiég krómvegyü'iefcek találhatók, E Bekeverek Mtógozhlatósága nagyobb, mint a krómtartalmú sókevaréké. Aaaal, hogy a 25 krámveigyülletek a kiliúgozhatóságot csökken­tik, a kimosható só nagyolbb fungMd ha­tása idővel kiegyenlíthető. Ezenfelül az arzén egyúttlal rovarölő hatáaú is, mely tulajdonság különösen ttélvidéki országok­ban, aJhdl állati fapusztítók fokozott mér­tékben lépnek fel, nagy jelentőségű. A figyeietmfo© jövő fliuorvegyültetek: flluor­nátrjujii!, fmoirkállum, cihkazilLkofliioirid, 30 maigniéiziilumszilJQííoAiuarid], nlátriuimiszíLHipsofliuiQ-rid. 35 Az lariaénVegyülebek köaül a következők alkaiimiasak: mátrlumanaanát (1—3-lbiáízisos), araémsav és saármazékaiík. Nitrogénezett fenolokként előnyösen az al'álblhiakiat alkalmazzuk: lútrofenolt, dinitro- 40 fenolt; nitrogéwezett kreHolokként pl. di­nitro-Oftoezolt vagy Móiroaotlt ífenioildkat, pj. pentakliórfienolt vagy mlindleziebniek a vegyü­leteknek áikálfeóit. A flgyelembeijövő fkrómvegyületieik: mát- 45 riumJkrom/át, Miátaiumdükroimtát, káliumkro­mát, káliumdikrioimát, ammoniuimlklromát, ammcaiiumdükromát, krómfluorid, króimibi­fl'uorid, kromiiszulfát,, krómtimsó. A találmány szerint példaképein aa alábbi 50 keveirékeket tasizmálatjiuk fia konzerválá­sára: 1. 25 nesz mátriumi81iuo»J!d, 60 rész nátrium­araenát, 11 rész dinibrofenol, 4 réaz hexa­metilléntetramin. 55' 2. 50 rész nátriuimiartziemát, 30 rész nát­riumfluoiriid, 10 rész diMtroftooll, 10 rész káliuimidikrctmiát. 3. 26 rész nátrliumfiuoriid, 25 rész nátrium­arzenát, 12 rósz dinitrafleiial, 37 rész kalten« ^ (ikramát.' . A különböző sókat egymással) száraz, I>or- • alakú álapollban ösisaeikeverjük és szi'iáird aűiakban szállítjuk, majd a helyszínén vízzei a teljtéstr© alkalmas áüapoitiba hozzuk, . §5

Next

/
Thumbnails
Contents