134253. lajstromszámú szabadalom • Hordozható légzőkészülék

f 'f. '•¥ Megjelent i94=8. évi március hó 16-áft. MA&YAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134253. SZÁM. XVIII/b., (XXI/c.) OSZTÁLY. -^A-4640. ALAPSZÁM. Hordozható légzőkészülék. Aurgresellschaft Aktiengesellschaft, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 24. Németországi elsőbbsége: 1941. évi július hó 24. A találmány a földszint fölötti nagyobb magasságokban, különösen repülőgépeken előnyösen használható légzőkészülék, amely ejtőernyős ugrásokhoz is alkalmas és amely-5 nek oxigénkészletet tartalmazó tartánya és oly nyomáscsöklkentő szelepe van, amely az oxigént a magasság függvényében vezérelt mennyiségekben, áramoltatja. Mivel az ilyen készu ékek térszükséglete a lehetőség szerint 10 kicsiny kell, hogy legyen, a találmány sze­rinti készüléknél az oxigénadagolás szabályo­zása végett a nyomáscsökkentő szelep ki­áramöltatási nyílását szabályozódobozzal, például fémből készült légüres ránczsákkal 15 csökkentjük. Hogy a készüléknek a lehetőség szerint tömör felépítése tegyen és hogy a készülék kezelését megkönnyítjük, a talál­mány értelmében a fémből készült légüres ránezsákc* rugóval szemben eltolható oly 20 hüvelyben rendezzük el, amely a légzőtömlő csatlakoztatásakor a nyomáscsökkentő szelep kiáramoltató nyílását nyitja és a kiáiramol­tató nyílásban elrendezet; zárótagot a fojtó helyzetből a szabályozó helyzetbe tolja. 25 A találmány értelmében továbbá célszerű, ha a fémből készült ránczsákot tartalmazó hüvelyt a nyitás értelmében oly szögemelővel toljuk el, melynek villaszerűén kialakított emelőkar jaj közül az egyik a légző tömlőt 80 bekötő dugós hüvely peremére, másrészt a hüvelyen elrendezett áHítógyűrűre támasz­kodik. A készülék tömör szerkesztése végett a ké­szüléket oily zárt; elemként alakítjuk ki, amelyben a nyomáscsökkentő szelep az oxi- S5 gént tartalmazó palack csatlakoztató szervé­vel szemben van elrendezve, míg erre merő­leges irányban visszacsapó szelepet tartal­mazó és a töltéshez való cSonk fekszik, mely csonkkal szemben van a fémből készült ránc- 40 zsákot befogadó tér, melyből a légzőtömlő csatlakoztatására való vezeték és a járulékos levegőnek visszacsapó szelepet tartalmazó vezetéke ágazik le. Hogy az, önműködő szabályozó készülék 45 meghibásodásakor oxigénveszteségeket meg­akadályozzunk, a találmány érteimében a szabályozható kiáramoltató nyílás' és a nyo­máscsökkentő szelepet tartalmazó tér közé . fojtónyílást iktattunk, amely a kiiáramoMa- 50 iotlfc oxigén legnagyobb mennyiségét meg­határozza. Végül aJ nyomáscsökkentő szetep és az oxigént tároló tartány közé kül'ön zárószelep iktatható. 55 A rajz 1. és 2. ábráiban a találmány egyik példakénti kiviteli alakját tüntettük fel. Az 1. ábra a találmány szerinti teljjes légzőkészü­lék oldalnézete. A 2. ábra az oxigént be- ' vezető szelep hosszmetszete. 60 Az 1. ábrában a zárt elemei alkotó (1) sze'­leptesthez csavarmenetes kötéssel csatlako­zik az oxigént tartalmazó (2) páliaok. A pa­lack csatlakoztatásával szemben fekszik a (3) nyomáscsökkentő szelep. A nyomáscsökkentő 05 szelep és az oxigénpalack közös tengelyére harántiirányban rendeztük el a csavarmene­tes (4) sapkával lezárt (5) töttőcsonkot, ainely

Next

/
Thumbnails
Contents