134219. lajstromszámú szabadalom • Készülék vékony vonalak húzására vastag irónrúddal

"fa?*? TrC/*Tf> 1 +•«* »" Megjelent 1948. évi március hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134319. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — B-15295. ALAPSZÁM. Készülék vékony vonalak húzására vastag ironrúddal. Beczkóy József oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 17. A találmány készülék, melynek segélyével vastag irónrudakkal (például grafit, pasztel­kréia,. iskolakré;a, szabókréta, zsírkréta) az irón átmérője kis hányadának megfelelő 5 egyenes vagy görbe vonalakai) húzhatunk. Szabásmintáknak a szövetre való. rajzolá­sánál, a ruha próbájánál teendő jelzéseknél, mértani ábrák és térképek iskolai fáblákr,a rajzolásánál, plakát rajzolásnál, cég- és 10 reklámtáblák előrajzolásánál, a szobafestő ipar jelzéseinél, díszletf estesnél,, hajóraj zok készítésénél síb. a készülék igen jó szolgála­tokat tesz, mert mindig egyformán éles vona­lat húz, az irónrúdat hegyezés, tehát anyag-15 pazarlás nélkül használja el, mégpedig telje­sen, úgy hogy a rövid végek kihasználására víaló különböző fogószárak alkalmazását is feleslegessé leszi. A készülékben az irónirúd a töréstől bárminő használat mellett is msg 20 vai* védve és a készülék segélyével az irón­rúdat a készülékbe helyezéstől télies elfogy­táig ,a munka legkisebb megszakítása nélkül használhatjuk, úgy hogy a készülék bár­milyen gépi szerkezetbe való beépí ésre is 25 alkalmas. ' Fenti hatást a találmány értelmében oly módon érjük el, hogy az irónrúd és ; a meg­jelölendő , felület közé közvetítő kereket iktatunk, melynek kerülete az irónrúdról 30 anyagot vesz magára és tovafardyitabatrvazt a megjelölendő felületnek átadja. Az irón­rúd maradék nélküli kihasznál ásla céljából az« és <ai következő kereket a kerék forgási síkjával szöget bezáró irányban is, egymás­hoz képese viszonylagosán eumozga/juK, úgy 35 hogy a kerék kerüice egymásután az irón­rúd keresztmetszeti területének minden pont­jával érinkezik. Ez történhet az irónrúonak hossztengelye körüU eiforga.ásával, a kerék tengelye irányában való eltolásával, végül a 40 kereknek a Krétához képest való lengeié­sével. •;•••• ".'•!. A találmány néhány példaképeni fogana­tosítási aíakj,ai a mellékelt rajzon van fei" tüntetve, ahol is az 45 1. ábra az irónrúdat forgató kúpkerekes foganatosítási alak harántmetszete, a - ••"•> 2. ábra ugyanennek csigáhaj »ásosi. meg­oldása, a .;....-3- ábra ennek vízszintes metszete, a- - •<• -«50 4. ábra másik csigahajtásos megoldá» harántmetszete, az . 5. ábra a krétát az átviteli kerék tenge­lyével párhuzamosan mozgató -forgaityú­haj;ásos készülék harántmetszete, a 55 6. és 7, ábra ennek alakos tárcsás válto­zatai, míg a 8. és 9- ábra oly berendezés metszete és oldalnézete, amelynél a helytálló irónrúdhoz képest az átviteli kerék alsó érintkezési 60 pontja ikörül lengő mozgásit végez. Az 1. ábra szerinti íoganatosí^ási jaknál az (1) irónrúdat a (2) közvetítő kerékhez a (3) rugó szorítja hozzá, melyet a (4) csavar sza­bályoz és rögzít helyére. Az irónrúd az (5) 65 tartóban annak hosszában elmozoghat, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents