134209. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ultrarövid rezgések gerjesztésére, különösen előállítására, erősítésére és vételére, továbbá eljárás előállítására

Megjelent 104$. évi március" hó iO-án. 1AGYÄE SZABADAIMf BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134209. SZÁM. VIJ/d. (VII/j.) OSZTÁLY. — P-9164. ALAPSZÁM. Berendezés ultrarövid rezgések gerjesztésére, erősítésére és vételére, továbbá eljárás előállítására. Julius Piiitsch Kommanditgesellschaft eé§>, Berlin. A bejelestés naj&a: 1937. évi október hó 30. Németországi elsőbbsége: 1936. évi november hó 4 ; A találmány aftranagyfrekvenciájú, kivált­képea- a méter, áeeiméteí1 - vagy eentiméterr Jwiámboa^ak körzetében, lévő rezgéseknek ki^ütőcsövekkel kttfönösképen elektroncsövek,­S; kéj. vál 1 © gerjesztésére,, különösein eíőállítái­sátatf, erősítésére és vételére va'ló berendézér sefe A találmány különösen oly erre a célra yaióf beneiBiäezes, melynél a frekvenciát meg­batároaé* raamáterfeént üreget használunk. 10 la«Soltak már elektroncsöves elrendezéseket üsegesi rezojiitorként úgy kialakítaBá, hogy m, ütoEsgrezouátor falazata at; vákuumtartály fajaszatát alkotja. E^r taváibtoi kiviteli álak olyan, hogy, az üregrezonátor, teljesem^az előr 15 nyäsea fémből váld vákuumedényen belül van. elíetadezv«­• <M taiálfflátty éíteteA» a beresadezíéist úgy 3 iSfteífjul ki, hegy at freHv«neiát meghatározó '•£-' feget 'legeá&bb egy, a tíágyfífevettciájú árat-20" mofe haladifaálíoz szi»metfÉí«sía!» elrendezett, ; stígfeteft és vákuiaiatoífifti- válaszfal osztja : lefaláfe» ftáb pésztípagre,- '«^yefe közül, m .egyik, a tÉaöíS&őz; ''ä$rfa&t& részét tártai­' ;ASffia%í vtiH a; töbj&í U&6tfí---pyomi& alatt* át-25 ha* é» hogy az a r#i^r^i mdly a kisütőköz gtr|«Jtőréssét tartatoaaáza, «gy behelyezhető •'és- m egéaa kisütőköztf kérüívevő töltényhez taítösife úgy, hogy &lrisűt§k8z egy gerjesztő­-'SéeBtébtartalmazó rásztíreg fémes felületéi 3f gÄWE&tjssia leWvagy itapsfcitívan vauinak csatolva a frekvenciát meghstá*oaő> üreg i egyéb • elönyäeien 'légköri nyomás alatt álló iségBüJregénefc fémes felületéivel és a üregek féimes felületei együttvéve egy az üregéi határoló oly üreges testet alkotnak, 35 melynek fémest felülieitei minden oldalon, a kisütőköz gerjesztőrészéhez csatlakoznak és legkülső széleiken feszültségi csomópontok­kal vannak lezárva, előnyösein galvánosan vagy kapaeitívan vannak rövidre zárva- A 40 réazüregek elrendezése, illetve egymásközötti kapcsolása, illetve! összeköttetése különböző­képen történhetik. A találmány előnyös kivi­teli alakja abiban van, hogy a kisütőköz ger­jesztő résztét tartalmazó részüreget a frek- 45 venciát meghatározó rezonátornak további, légköri nyomás alatt álló részünege veszi körül. Egy továbbá előnyöst kialakítás szerint ellenben az -elrendezést úgy 'választjuk, hogy a kisütőköz gerjesztő részét tartalmazó rész- 50/ üreget ,a' frekvencia* meghatározol üregnek légköri nyomás alatt álló részürege nem veszi körül teljesem, elleniben azzal határos-A gerjesztésre, való kisütőköimek töltény­szerű kialakítása rendkívül fontos előnyökéi 55 biztosít amennyiben egyrészt, a szerkezetet egyszerűsíti le jelentős módon éa továbbá azt előnyt is 'Mztésítjaj hogy taz üregpezoná tor­nak a kívánt hullámhosszra való fctehango­lása egész rendkívüli módon egyszerűvé vá- ($0 lik, amennyiben erre a célra az üxegErezoná­tornak a cső váküumtarén kívül lévő részéit használhatjuk fel. A találmány egyik előnyös kialakításáttál a töltény hengeralakúan elrendezÄ elektró- ó5 . dékatc tartalmaz-, különösen pedig oly henge-

Next

/
Thumbnails
Contents