134173. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gőzkazánok és gőzkazánok segédberendezéseinek, különösen ekonomcizerek füstgázokkal öblített fűtőfelületeinek tisztítására

Megjelent 1948. évi március hó 1-én, MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134173. SZÁM. V/e/2. OSZTÁLY. — B-15425. ALAPSZAM. Eljárás gőzkazánok és gőzkazánok segédberendezéseinek, különösen ekonomeizerek füstgázokkal öblített fütőfelületeinek tisztítására. Baumann Wilhelm főmérnök, Düsseldorf. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 21. A találmány eljárás gőzkazánok és azok segédberendezéseinek, különösen ekonomei­­zerelt füstgázokkal öblített fűtőfelü-e-emek tisztítására-5 Hamudús tüzelőanyagok elégetésekor a ka­zánberendezéseknek a füstgázokkal öblített felületein rövid idő alatt kéregszerű, szilár d=n tapadó lerakódás keletkezik, mely égési maradékokból áH, rossz hőveze'őképess'ge 10 miatt az üzem gazdaságosságát károsan be­folyásolja és tisz'í’ás végett a ketzán üzemé­nek szünetelt 2 íését tssz: szükségessé. A lera­kodott rétegnek eddig szokása?, például homokfuvatással v£.gy kézzel való kopogtatás- 15 sál és veregetítesel, tisztán mechsmikai eltá­volítása azzal a hátránnyal járt, hogy afűto­­fekiletek neihezen hozzáférhető részei nem voltak tisztíthatok- Űjabb javaslat szerint a lerakódott égési maradékokat a tüzelő térbe 20 vezetett és ai hideg fűtőfelületeken lecsapó­dott telített gőzzel feláztisitták és ismert mó­don: vízsugárral leöblítették. Másik ismert el. járás szerint a kihűlt fűtőfelületekre vízgőz és ammóniák keverékét esőztették. Ez a ke- 25 verék a fűtőfelületeket borító kéreg likacsiaín át a hideg fémes felületig hatol és ott ammo­­niákvízzé kondenzál- A keletkező simmóniák­­vízből az ammóniákat hosszadalmas gőzölés­sel és hevítéssel újból kihajtják. Á gőzök 30 azokban a közben vízzel megtelt likacsokon át már nem képesek eltávozni és így ai fűtő­felület valamint a kirakodott r-l'teg között ke letkező és mindinkább fokozódó nyomási a ré­teget lerepeszti. A találmány szerinti eljárásnál a tisztítás- 35 nál eddig hasznosított, tisztán fizikai hatások helyetlfc vegyi behatással dolgozunk, ami gya­korlati üzemben a kazán szerkezeti részeire kifejtett káros fcefotlyás nélkül egyszerű és olcsó eszközökkel foganatosítható és több- 40 nyire az eddiginél gyorsabban és biztosabban vezet eredményre. Az új eljárás alapja az a felismerés, hogy a fű Lőf elül etekre tapadó égési maradékok vegyi összetételük szempontjából az alkalma- 45 zott tüzelőanyag hamújához 'üs elégési ter­mékeihez nagy mértékben hasonlítanak. E le­rakódások a legjelentősebb összetevőt alkotó csupán nehezen feltárható aiuminiumszili­­kátok mellett jelentős mennyiségű vegyileg 50 könnyen reakcióba hozható vegyüléteket, például alkálifémek, alkáliföldfémek sóit és oxidjait és vas&ókait, illetőleg vasoxidot tar­talmaznak- Az utóbb említeít összetevők mennyirége például ruhrvidéki szén eltüzeli1- 55 sekor keletkező lerakódásban 20—40°/o és egyéb származású szén eltüzelésekor gyak­ran még nagyobb. A lerakódásokban jelen­lévő ailkálivegyületek vízben nagyrészt ne­hézség nélkül oldódnak. A vízben csupán ne- 60 hezen oldódó alkálimföldfém-vegyületak pél­dául karbonátok, alkálinkkal, különösen ammóniummlal, ammóniákvízz°l', továbbá ammóniumszilikáttal, ammóniumklorddal

Next

/
Thumbnails
Contents