134134. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet generátorgázzal hajtott motorok, különösen járműmotorok indításának megkönnyítésére

Megjelent 1948. évi március lió 1-én. w I) 5f A fi Y A I! S Z A I! A D A L MI I! I !í Ó S A fi SZABADALMI LEÍRÁS 134134. SZÁM. Y/d/a. ŐSZIALY. — C-5G55. ALAPSZÁM. Szerkezet generátoi-gázzal hajtott motorok, különösen járműmotorok indításának megkönnyítésére. Christen Max gyáros, Zftricli. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 18. Svájci elsőbbsége: 1941. évi december hó 4. A találmány szerkezet generátorgázzal haj­tott motorok, különösen járműmotorok indí­tásának megkönnyítésére. Generátorgázzal hajtott motorok indítása 5 a generátor 'egyidejű üzembehelyezése mel­lett ami különösen járműveknél fordul elő, tudvalevőleg nehéz é,s rendesen csak meg­szívó ventilátornak hosszabb működése után lehetséges. 10 Ennek főoka az, hogy a motornak indító­val történő indításánál a generátorgáz-szük­­.séglet ugrásszerűen emelkedik és miután a generátor ezt a gázmennyiséget nem képes azonnal szállítani, a motor, a szító-ventilátor 15 fejlesztette és a generátorban foglalt csekély gázmennyiség elhasználása után. kihagy. Ez a játék megismétlődik mindaddig, míg a mo­tor indítóját kezelő személy ügyességének vagy megérzésének sikerül a motort mind- 26 addig járatni, amíg a fejlesztett gázmennyi­ség a motornak elegendő. A tapasztalat azt mutatja, hogy_ bizonyos motortípusoknál és generátor-berendezések­nél az ismertetett módon történő indítás, a 25 fentemlített okokból, úgyszólván lehetetlen, illetve csak véletlenül érhető el és minden­esetre tetemes várakozási időt igényel. A találmány célja az indítási idő megrövi­dítése és az indítás megkönnyítése. 30 A találmány lényege az, hogy a .szító-ven­­tilátor kilökő vezetékét a motor- beszívó ve­zetékével oly vezeték köti össze, amelybe a kilökő vezetékből megszívott generátorgázt és kívülről beszívott égési levegőt szabályozó .szelep van beépítve. o-A rajz a találmány szerinti szerkezet példaképpen! kiviteli alakját vázlatosan szemlélteti. Az 1. ábra járműmotorral kapcsolatban oldal­nézetben szemlélteti a szerkezetet. A jj) 2 ábra részletrajz, nagyobb léptékű hossz­metszetben. A szerkezet (1) szabályozószelepet ölel fel (]. ábra), mely a (4) szító-ventilátor (3) ki­lökő vezetékét a (6) motor meg,szívó vezeté­­kével összekötő (2) csővezetékbe van iktatva. Az (5) megszívó vezetékbe, a (2) csőveze­ték csatlakozási helye elé a szokásos (7) ke­verékszabályozó szelep van beiktatva, mely a gáznak a motor rendes járásához történő 50 beállítására való. (0) az (1) .szabályozószelepnek háza (2. ábra), amelyben (9) fojtócsappantyú kilen­­gethetően van ágyazva. A (8) házban elren­dezett (10) betét (11) szájcsövet alkot, amely 55 a (8) ház (12) légbeömlési furata alá torkol. A (9) fojtócsappantyú záróhelyzelben mind a (12) furat, mind a (11) szájcső nyílása zárva van. A (12) furatba vágott csavarmenet le­hetővé teszi a légbeömlő nyílás keresztmet- no szetének beállítására való, kicserélhető al­katrészek behelyezését. A motor indításánál és a generátor-beren­dezés üzembehelyezésénél, a generátorban gyújtott tüzet előbb a szokásos módon a (4) (¡5 ventilátorral szítjuk, amely az égési gázokat. ' | •' 1 , (• "/ •••..!

Next

/
Thumbnails
Contents