134126. lajstromszámú szabadalom • Készülék használt írógépszalagok felfrissitésére

Megjelent 1948. évi március hó i-(íu. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134126. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — W-7323. ALAPSZÁM. Készülék használt írógépszalagok felfrissítésére. Wentzel Ernst gyáros, Stuttgart (Németország). A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 29. Németországi elsőbbsége: 1942. évi március hó 6. A találmány készülék használt írógép- és c-fféle festékszalagok felfrissítésére é,s kar­bantartására. Lényege, hogy egy kengyelben szívóképes anyagból, pl. nemezből, likac,sos 5 gumiból és effélékből való, a felfrissítő folya­dékkal itatott henger van könnyen forogha­­tóan ágyazva. A kengyel függélyes része mö­gött vezetősín vagy efféle van, amellyel a ké­szülék írógép betűvezetékére feltűzhető. Ez- 10 után a festékszalagot úgy vezetjük a henger mentén, hogy mozgatásakor a hengert for­gatja, a benne leve folyadék átkerül a sza­lagba és ezt felfrissíti. A kengyel hátoldalán levő kampóalakú ,sín T-keresztmetszetű és a 15 kengyelen fel-alá tolható, ill. beállítható, úgyhogy a kengyel a hengerrel együtt az írógép szalagcsévéinek megfelelő magas­ságba hozható. A forgatható henger mögött a folyadékkal 20 telített párna alkalmazható, úgyhogy erről a folyadék a hengerre, a hengerről pedig a szalagra kerül. Ez esetben a henger akár kemény, nem-szívóképes anyagból is tehet. Párna alkalmazása esetén a készüt ék hosz- 25 szabb ideig marad üzemképes. A rajzon a készülék kétféle kivitelét lát­juk. Az 1—3. ábra az egyik kivitel oldal- és hátul­­nézete, valamint keresztmetszete, 30 a 4—6. ábra pedig egy másik kiviteli oldal-, előlnézete és metszete. A (b) henger (a) kengyelben (c) csapok kö­rül könnyen foroghat. A henger folyadékot felszívó anyagból, pl. nemezből, likac.sos gu­miból készült. Az (a) kengyel hátoldalán fel- ?,:> alá tolhatóan megerősített T-keresztmetszetű (f) sín van. A sín az írógép (i) betűvezetéké­nek (h) résére illik ég alsó (g) kivágása a betűvezeték alsó telt részére támaszkodik. Az (f) sín (k) lécei az (i) vezeték hátoldalé- 40 hoz simulnak s ezzel a készüléket kellően rögzítve tartják. Az (a) kengyel egyik szárán megerősített függélyes (1) drótok vezetik az (m) festékszalagot. Miután a (b) hengert a frissítő folyadékkal 45 telítettük, a készüléket (f) sínjénél fogva felülről az (i) betüvezeték (h) ré,sébe toljuk. Ezután az (m) festékszalagot az (1) vezető­drótok mögött a (b) henger körül vezetjük, majd a szalagot az írógép forgattyújával 50 vagy kézzel az egyik oldali csévéről a másik oldali csévére hajtva mozgásba hozzuk. Ek­kor a (b) henger egyenletesen átviszi a fo­lyadékot a rajta futó (m) szalagra s a be­száradt festéket felfrissíti. A készülék min- 55 den írógépre alkalmazható a festékszalag fel­­frissítésére, ami számottevő sz'alagmegtaka­­rítást tesz lehetővé. A (b) henger mögött az (a) kengyel füg­gélyes részén szalagfelfrissítő folyadékkal 60 átitatott (d) párna is alkalmazható. A folyadé­kot ekkor a (d) párnáról a (b) henger veszi át a szalagra. Ha a (b) henger is szívóképes anyagból van, akkor a készülék ho.sszabb ideig használható. 65 (d) folyadékpárnát alkalmazva az (a) ken­gyel középrésze célszerűen homorúan be-

Next

/
Thumbnails
Contents