134113. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolótag szerszámok hajtásához

N \ Megjelent 1948. évi lebruár hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134113. SZÁM. XVI/a. OSZTÁLY. — M-12409. ALAPSZÁM. Kapcsolótag szerszámok hajtásához. Matra-Werke G. m. b. H., Frankfurt a. M. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 11. Németországi elsőbbsége: 1941. évi »ugusitus hó 11. Gyors fordulatszámmal járó szerszámokat, például1 szelepü'lőkék csiszoló szerszámait., rugalmas kapcsolók közvetítésével szók ák hajlani, hogy a csiszolómunkával kapcsolatos 5 bizonyos követciltó'tnyekefc kielégítenek. Sok esetben gömbalakú, hatélű kapcsolótagokat alkalmaznak, amelyek forgó tengellyel vagy orsóval vannak összekötve. Ezeknek a készü­lékeknek oly rugalmas alkatrészeik vannak- 10 amelyek az üzemben fellépő rázkódta>tá"okat felveszik és ezzel hatástalanná teszik. Ezek a rúgós elemek az ismerí megoldásoknál a kapcsolótagtól mes_ze vannak elrendezve, úgyhogy a rezgéseket, illetőleg rázkódtatáso.- 15 kát a szerszám és a kspcso1ó‘ag között elren­dezett számos alkatelem veszi fel. A találmány értelmében az erőáWeil irá­nyát tekintve az utolsó kapcsolóelemet tá­­masztiuk míg rugalmasan. úgvhosv a ké- 20 szülékben a rázkódtatások csak eddig a rú­­gőig teriedhetnek. A találmány értelmiébe» a szerszám- pél­dául a csiszolókő, illetőleg annak t^óia előlti utolsó kaocscló°lemet akként alakítjuk 25 ki, hogy ez a. kapcsolóelem egyenletes forgó­mozgást végez, a tengelyirányú lökéseket azonb?tn rugalmas elem veszi fel. amelv az utolsó kaucsolóelemre támaszkodik. A talál­mány szerinti kapcrolótag tehát- két egvmás- 30 tói független oly alkatrészből van. amelyek egymáshoz kénest viczonvlagos?m elmozdul­hatnak és üzem közbeni egymásra feküsznek. A rajzban a találmány egyik példak’^ti kiviteli alakját tüntettük fel. A példában a kapcsolótag hatiélü, nagyjában gömbalakú, 35 amelynek 'tengely irányban a szerszám felöli végén rúgóval megtámasztott golyó van, mely golyó a szerszámot a csiszolandó felülethez szorítja, míg a hatélű, gömbalakú test a su­gár irányú nyomásokat veszi fel. Az ábrában (1) a ha'télű, gömbalakú test, melynek (2) vezetőhüvelye1 van. A (2) vezető­­hüvely (3) furatában» van a (4) acélgolyó, melyet az (5) rúgó terhel. Hogy a golyó a vezetékből ki ne tolódhassék, a vezeték al:ó 45 vígét befelé peremeztük, mimeltett a perem belső átmérője kisebb, mint a g°lyó átmé­rője. Az (1) kapcsolóelem a forgómozgást viszi át a szerszámra míg a szerszámot, pél­dául csiszolókövet, tengely irányban a (4) go* 50 lyó veze'ti, mely az (1) tlest forgómozgásától függetlenül abban tengelyirányban' eltolódhat és a rúgó a tengelyirányú nyomásokat fel* veszi. Szabadalmi igénypontok: 55 1. Kapcsolóig szerszámok, különösen esi’ szolószerszámok hajtásához, melyre Jel­lemző. hogy a kapcrolótag két egymásból független;, egymásra felfekvő és egymás- 60 hoz képest viszonylagosan elmozdulható alkatrészből (1, 4) áll. 2. Az 1. igénypont szerinti kapcsoló‘ag kivi­teli alakja, melyre jellemző, hogy a két elem egyikét oldalirányban vezető tag. 65

Next

/
Thumbnails
Contents