134111. lajstromszámú szabadalom • Gyújtógyertyákhoz való szerszám

Megjelent 1948. évi február hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134111. SZÁM. XYI/a. OSZTÁLY. — M-l 3407. ALAPSZÁM. Gyújtógyertyákhoz való szerszám. Matra-Werke G. in. b. H., Frankfurt a. M. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 11. Belső égésű erőgépek gyújtógyertyáin a külső 'elektródákat úgy szokták elhajlítani, hogy valamennyi elektróda .szákraköze egy­másközt egyenlő. A találmány a külső elek- 5 tróda ilyen beállítására alkalmas szerszám. A találmány szerinti szerszám lényege a szerszám forgatására alkalmas, fogantyúval felszerelt oly pálca, melynek végén a szikra­köz beállítására alkalmas nyelv van. 10 A találmány szerinti szerszám egyik példa­­kénti kiviteli alakját a rajzban oldalnézet­ben tüntettük fel. A szerszám lényeges ré­szei a pálcalakú (1) test és az ezen haránt­irányban megerősített (2) fogantyú. A pálca 15 másik végén a pálca tengelyéhez derékszög alatt elrendezett villa'ailakú (3, 4) nyelv van, melynek szárai akként vannak kialakítva, hogy azokkal a kül,sö elektróda megfogható. Eközben a villaalakú nyelv (3) toldata a gyertya testére támaszkodik, (4) toldata pe- 20 dig a külső elektródára fekszik. A szerszám tehát nem csavarok oldásához használatos csőkulcs módjára, hanem zárakhoz használa­tos kulcs módjára működik. Szabadalmi igénypont: 25 Gyújtógyertyákhoz való szerszám, melyre jellemző, hogy pálca végén hosszirányával a pálca tengelyére harántirányban elren­dezett villalakú nyelve van, mely viUa szárai a pálca hossztengelyével párhuza- 30 mosak. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda rt., Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős vezető: Nedeezky László igazgató. WOMÖAHlBtfS

Next

/
Thumbnails
Contents