134104. lajstromszámú szabadalom • Gép fonható rostok kitermelésére háncsrostos szárakból, főleg kenderszárból

Megjelent 1948. évi február hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 184104. SZÁM. XIV/a/1. OSZTÁLY. — Cr-Í)571- ALAPSZÁM. Gép fonható rostok kitermelésére háncsrostos szárakból, fó'leg kenderszárból. Ulrich Gminder G. in. b. 11. cég-, Reutlingen (Németország-.) A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 15. A találmány gép fonha.ó rostok kiterme­lésére hánc_ros.cs szárakból főleg kender­­szárból. A feltalál új gép egyesíti a nagy nyomással végzett zúzás vagy törés előnyeit 5 a markok, csomók tökéletes Utalásával gaz' daságcs és műszakilag legegyszerűbb módon. A szokásos rilolási eljárásnál a roítoö szá­rakat elő zör törik és azután mindkét vtgü­­ket á‘fogás, melletti tilolják. Más eljárásoknál 10 a rostos szárakat tengelyükre harántirányban zúzzák, majd a szokásos módon áltfogás mel­le; i .tilolják. Eme eljárások nagyméretű, rész. ben bonyo’-ufe és költséges berendezéseket kívánnak, mert a törötti vagy zúzott ízárakat 15 a tiloláskor tengelyükre harántirányban mozgatják, úgyhogy ezért a berendezésnek a -azárak hosszához kell igazodnia. Más is­meri eljárásoknál, amelyeknél a szárakat megtörik és vízszintesen hosszirányban hor- 20 zsolják, a megfogási hely és a tiloló Vagy horzsoló hengerek közűt.i rész megmunká­­latlan marad. A feltalált új gépnél a hosszirányban mar. konként bevitt háncsrostos szárak több egy- 25 más fetet.i kalanderhengeren át többszöri hullámos meghajlitás mellett ezek mellet" levő tilcló zerkezette jünak. Ez két egymás feleit elrendezet1" tilölódofoból éa ezek alatt elrendezett, a tiloló dobpár alsó dobjába 30 kapcsolódó harmadik íiloló dobból áll. A találmányhoz tartozik az is, hogy a kalanderhengereknek a munkába veit anyag­gal érintkező o’dalon vezetőköpenyeik van­nak a száraknak a kalanderen való biztosabb átvezetésére; a réteg váltakozó vastagságára 35 való tekinuetjel a veze őköpenyek a hozzá* juK tartozó kaiandernengere.-vKea együtt íe;­­alá mozognak. A fás részeik jobb kiválasztása céljából a zúzó -. szárakat a kalander Utiára, e között ée 40 a £ilotó:izierkezet között egy vagy több zúzó­­hengerpáron.. törhetjük. A rajz 1. ábrája, vázlatos példán mutatja a kalanderhengerek és a tilolószerkezöí szomszédom elrendezését- az ugyancsak váz- 45 latos 2. ábra pedig olyan kivitel, amelynél az anyagot vezető kalanderhengerek részben burkoltak, a kalanderek és a .'ilolóiizerkezet között pedig törőszervek vannak. Az 1. ábrán a hác*csrostos szárak több egy 50 másra következő- előnyö.3 kis átmérőjű (1) kalanderhenger közöt: haladnak át, minek folytán — amint a rajzon látható — több­szörösen meghajlítiiatnak. Ennek is a hen­gerekre gyakorol; nagy nyomás folytán a 55 ízárak fás részei nemcsak erősen széthasa­­doznak, hanem a rosttól is jobban elválnak, mintha egyenesen vezettetnének. E kalanderhengeres pálya mellett van a 2 és 3 hengerből álló tilolódobpár, melynek 60 kerületi sebessége nagyobb a kalanderhenge­­re kénél A tilclódobok kerületén rögzített vagy mozgatható verőlécek vannak, melyek kiesé egymásba nyúlnak. A kalanderek u'án a szá­rak a (2) és (3) íilolódobok ütő körzetbe ke- 65 rülnek, majd az ennyire fátlaníoft hosszú ros'ok az (5) hengerek közzé kerülnek, ame­lyek kalander-sebességgel futnak és e henge.

Next

/
Thumbnails
Contents