134081. lajstromszámú szabadalom • Fogós markoló

"^Pfl^"-' '-«*,*• j. "• „ _ ' •" T"J * , *£3£„" , ^'» T Megjelent 1948. évi február hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134081. SZÁM. XIV/a/1. OSZTÁLY. — E-5694. ALAPSZÁM. Fogós markoló. Elster Johannes Georg" Julies gyáros, Adorf (Vogtland, Németország). A bejelentés napjs: 1941. évi szeptember hó 20. Németországi elsőbbsége: 1939. évi december hó 14. A találmány szerinti fogós markoló első­sorban száraknak csomóból való kihúzására és ,a markoló továbbhaladása közbeni forga­tására való. Ez háncsrostszár;alknak a há-5 mozógéphez való önműködő hozzávezetése céljára .szükséges. Az említett célra már javasolt fogós mar­kolószerkezetekkel szemben a találmány sze" rinti markoló egyszerűbb szerkezetével és 10 köninyűségével tűnik ki. Ezáltal a markoló üzeme egyszerűbb lesz, és minthogy ilyen markolók többségével egymásmellet? láncok között futnak és azokat e láncok hordják, továbbá minthogy ezek a láncoik ilyen fogós 15 markolósorokat nagyobb számban hordanak, az egyes markolók kisebb súlya a láncok csekélyebb igénybevételét eredményezd, úgy­hogy ezek szintén könnyebbrE alakíthatók át. ki. 20 A már javasolt fogós markolók esetéiben a száraikba felülüről becsapódó markolónak el­lenmiarkolódarabja volt, amely a markoló által hordóit csuklós négyszög részeként volt kialakítva és vezérlésinek volt alávetve-25 E vezérlés ai markoló útjában elhelyezett ütközőkből állt, amelyek a markolót kinyi­tották, illetve olyan erőhatást gyakoroltaik, amelyek következtében a markoló azután záródott. A markolón levő letolószerkezet a 30 szárat meghatározott időpontban eltávolí­totta iai markolók tüskéjéről. ,A találmány szerinti fogós markoló mind­ezekkel a — bár javasolt, de közzé nem tett — szerkezetekkel el van látva, de lényegesen egyszerűbb kivitelben. 35 A találmány szerinti markolónak csuklós négyszöge és aiz ezzel járó sok rúdja nincs. Az ellenmarkolódarab közvetlenül ,a főmar­kolódarabrai vain csuklózva és maga álli a záróerő hatása alatt. Ezenkívül vezérlőrész- 40 ként is ki van lalakítva. A szárat ai főmar­kolódarahról eltávolító letoló is egyszerűb­ben van kialakítva. A rajz 1. és 2. ábrája a találmáriy szerinti fogós markoló egy foganatosítási példájának 45 oldalnézetét mutatja, két különböző egymás­után! helyzetben. Az 1. ábra olyan helyzetet mutat, amely­ben ; ai markoló (18) tüskéje egy szárqsomó felső rétegéből az (S) szárat kihúzta. Az 50 egész markolóbrnedezés a (P) nyil irányá­ban mozog. Az ismert módon (13) tartóban forgtthatóan ágyazott (14) maírkoló (20) fej­ben viaw megerősítve, amely (21) fogaskere­ket hord. Ez a (22) fogasrúddal kapcsolódik. 55 A markolót ezzel a széles, már korábban ja­vasolt szerkezettel forgathatjuk, úgyhogy a szárak kezeléseikor azokat a háncs oldására való fecskendezőberendezések minden oldal­ról kezelhetik. Amiután az (S) száwait meg- 60 fogtuk, a fogót igen hamar zárni kell, mint­hogy a szár különben a fecskendezőberen­dezések hatására a (18) tüskéről leeshetne. A fogót ai (14) főmarkolódiairabbtal együtt a

Next

/
Thumbnails
Contents