134067. lajstromszámú szabadalom • Színjáték-báb

Megjelent 1948. évi február hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRAsÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 13406? SZÁM. JX/h. OSZTÁLY. — E-8453. ALAPSZÁM. Színjáték-bab. Rév István Árpád iparművész-tanár, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 17. A találmány bábszínjátékokban vaó sze­repeltetésre szánt olyan bábokra vonatkozik, amelyeket alulról beléjük vezetett kézzel mozgatnak. 5 Az eddig használt ilyesfajta bábok moz­gatható réíszeit» miní például az emberi ala­kot utánzó bábok karjait, a báb mozgatója a kérdéses részekbe a báb belseje! felől bedu­gott ujjai segítségével mozgathatta egymás-JO hoz és a báb egyéb részeihez képest.. Ezen a közvetlenül kézzel végezhető mozgatáson kívül azonban a bábok részeinek külön moz­gási 'leheltőségük nem volt, ami természe­tesen a báb élethűségének és a vefe elérhető 15 hatásnak rovására menlt. A találmány célja az, hogy alulról mozga­tott Színjáték-bábok különböző neszeinek az előb'fcSeimlíteílt mozgási lehetőségen kívül még további mozgási lehetőségeket adjon abból a 20 célból, hogy ezzel a bábok művészi kifejező­képfasségéí gazdagítsa, a bábokkaiL' elérhető színpadi hatást fokozza, és ennek folytán a bábokat, mint ipari termékeket, >az ígyéb is­meri bábokkal szemben versenyképessé 25 tegye. A mozgatható bábrészek létesítésében álló műszáki feladatot a találmány értelmében úgy cldjuk meg, hogy a báboknak azokat a ré­szeit, amelyeknek a többi részhez képest já-30 rulékcs mozgási lehetőséget akarunk bizío sítani, úgy ágyazzuk, hogy a kívánt értelem­ben elfordulhassanak, és e részeket, mozgást átvivő 'kapcsolat útján, kézi mozgatószervek­kel kötjük össze. Célszerűen minden járulé kosán mozgaíhaíó bábrészhez egy-egy külön 35 mozgatószerv tartozik, amely úgy Van elhe­lyezve, hogy az a •személy, aki a bábot egyik kezével a szokott módon kezeli, a szóban­forgó mozgatószerveket másik kezével alul­ról jól elérhesse. A mozgatószervek a talál- 40 mány szerint előnyösen a bábbal összefüggő tartóban elfordíthatom vannak ágyazva. E tartót lefelé nyúló, saját tengelye körül 'slfor­díthatóan ágyazott rúd alkothatja, mely legalább egy mozgatható bábrésszöl úgy van 45 összekötve, hogy azzal együtt fordulhasson el Hyen módon a rúd elfordítása útján is közöl­hetünk járulékos mozgást valamely mozgat­ható bábré-sziel. Az említett rudat ágyazó csapágy célszerűen hüvely, amelyhez a báb 50 elfordí'hatóan nem ágyazott részei erősítve vannak. A mozgatószerveket ágyazó tartót a talá1 ­mány szerint előnyösen üregesen alakítjuk ki, amikor is a mozgatószerveket a mozgat- 55 ha'ó bábrészekkel összekötő mozgási átvivő­szerveket legalább részb:n ezen az üregen vezetjük át, úgy hogy a mozgás'; átvivő szer­vek külső behatásokkal szemben védve van­nak. A kérdé'sss mozgásátvivőszerveket csuk- 60 lósta egymáshoz erősített rudak alkothatják, vagy pedig nem merev anyagú részek, mint például huzalok, húrok,- szinórok, szala­gok, stb. Előnyös lehet, ha a találmány szerinti báb 65 egy vagy több mozgatható részét rugalmas

Next

/
Thumbnails
Contents