134062. lajstromszámú szabadalom • Ellenütemű kapcsolás ultrarövid hullámok számára

Megjelent 1Ő48. évi február hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134063. SZÁM. -VII/j. OSZTÁLY. P-10343. ALAPSZÁM. Ellenütemű kapcsolás ultrarövid hullámok számára. N. V. Philips' Gloeilainpeiifabrieken cég- Eindhoveii-ban, (Németalföld). A bejelentés napja: 1942. évi május hó 16. Németalföldi elsőbbsége: 1941. évi május hó 19. A találmány kapcsolási berendezés ultra- nak összekötve, amely két egymásmelletti és rövid hullámok számára, melyben olyan egymással párhuzamos (5a, 5b) vezetőből és rezgőkört alkalmazunk, amely lényegileg két, eltolható (5c) rövidzárlati hídból áll.. A cső- 35 egymás mellett és egymással párhuzamosan vek (6, 7) anódái a kapcsolás kimenőkörében 5 elrendezett vezetőből áll. levő olyan (8) rezgőkör végeivel vannak csa-Az ilyen rezgőkör és a kapcsolás többi tolva, amely párhuzamos (8a, 8b) vezetőkből része közötti, nem kívánt csatolás elhárítá- éjs szintén elcsúsztatható (8c) rovidzáirlati s/ára ismeretes a rezgőkörvezetőik körülvéteíe hídból áll. 40 nagyfrekvenciás áramok számára földelt ár- Az (5) és (8) rezgőkört egy egy földelt (9) J0 nyékolással. és (10) árnyékolás veszi körül, melyekkel az Az ismertetett fajtájú, árnyékolt rezgő- (5a, 5b), illetve (8a, 8b) vezetők egyik vége köirök alkalmazásánál olyan ellenütemű ~kap- van vezetőén összekötve. A felerősítendő csalásokban, melyeknél mind a bemenőkor, rezgéseket, pl. (12) csatlakozókapcsokfcal el- 4.5 mind a kimenőkör iß ilyen árnyékolt rezgő- látott (11) csajtolóhúrok segélyével vezetjük 15 kört tartalmaz, megállapításunk szerint a kapcsolás bemenőkörében levő (5) körbe, a azonban sokszor zavaró rezgési jelenségek felerősített rezgéseket pedig hasonló módon lépnek fel. (14) csatlakozókapcsokkal ellátott (13) csa-Az említett hátrányt ellenütemű kapcsolá- tolóhurok segélyével vehetjük le a kimenő- 50 soknál a találmány szerint azzal hárítjuk el, körben levő (8) rezgőkörről. Mint az ábrán 20 hogy gondoskodunk arról, hogy a bemenő- vázlatosan feltüntettük, az (1) és (2) csövek körben levő, a párhuzamos vezetőkből együt- elektródáiba egyenáramú tápfeszültségekéi tesen és az árnyékolásból alkotott rendszer vezetünk, ami niem szorul részletesebb önfrekvenciája eltérjen a kimenőkörben magyarázatra, mivel a találmány számára 55 levő, megfelelő rendszer önfrekveneiájátöl. nem lényeges. 25 A találmányt még részletesebben a rajz Az ábrázolt féleségű ellenütemű kapcsolá­kapcsán magyarázzuk meg, melyen a talál- sokban nem-kívánt rezgőjelenségek léphet­mány szerinti ellenütemű kapcsolási béren- nek fel, melyek a következőképen keletkez­dezés foganiatosítási példájának vázlata lát- nek. A kapcsolás bemenőköre is, kimenőköre 60 ható. is az (5), illetve (8) rezgőkör mellett rezoniain-30 A rajzon az ellenütemű kapcsolású erő- ciarendszert tartalmaznak, melyet a két pár­sítőcsöveket (1) és (2) jelöli, melyeknek (3), (4) huzamos (5a, 5b), illetve (8a, 8b) vezető vezérlőrácsai olyan (5 rezgőkör végeivel vari- együttesen és a (9), illetve (10) burkolat al-

Next

/
Thumbnails
Contents