134047. lajstromszámú szabadalom • Cséve festékszalagok számára

Megríelent 1948. évi február hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 13404T. SZÁM. IV/f., (IX/e.) OSZTÁLY. — K-16391. ALAPSZÁM. Cséve festékszalagok számára. Kores R. T. cég", Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 15. A találmány cséve festékszalagok, pl. író­gépek festékszalagjai számára, amelyeknek a szalag megújítására (regenerálására), ned­vességet tároló és a szalagnak nedvességet 5 átadó szerve van, amely célszerűen a cséve peremei között van elhelyezve és közvetle­nül a feltekercselt szalagra! hat. Emellett a tekercs magasságai a szalag szélessége által meghatározott magassághoz viszonyítva, an-10 nál néhány milliméterrel magasabb, ez azon­ban nem akadályozza a cséve behelyezését a használatos írógépekbe, , A találmány szerint először alkalmazunk egy festékszalagcsévét, amely a tárolóval 15 együtt egy kicserélhető egységgé vam össze­foglalva, azaz a fogyasztó az írógépbe készen behelyezhető, lényegesen megnövelt élettar­tamú festékszalagegységet kap, anélkül, hogy a fogyasztónak valamilyen műveletet kellene 20 végeznie a szalag regenerálásai végett. Ajánlották már az oly írószalagok meg­újítását, amelyek) festéktartalma már el­használódott. Eddig iái fogyasztó volt kény­telen meghatározni, meddig hagyja a festék-25 .szalagot a megújító hatásnak, alávetni. Ez sok idővel jár és a szalagot a gépből kivenni szükséges. Ez nem vezetett kielégítő ered­ményre, mert a megújítás szabályozását és tartalmát teljesen a fogyasztó állapította SO meg. Ismeretes továbbá a szalagot olymódon megújítani, hogy hozzá időnként olajat adunk, ami mellett a hozzávezetett olaj mennyiségének nem szabad túlnagynak lenni, mert egyébként' a szalag foltossá válik és használhatatlan lesz; másrészt azonban 85 mindig fennáll az a veszély, hogy túlsók olaj kerül a szalagra, miértis ezek a javaslatok a gyakorlatban nem váltaik be. . A találmány azon az elgondoláson alap­szik, mely szerint! e hátrányokat úgy tudjuk 40 elkerülni, ha a használót felmentjük .az alól, hogy különös figyelmet kelljen fordítania a regenerálásra, azaz önműködően ható rege­nerátort készítünk, amihez másrészt szüksé­ges, hogy a megengedett mennyiséget túl- 45 haladó mennyiségű festéket lehessen adni. Evégett a szalagot állandóan egy olajtároló­val tartjuk érintkezésben, amely alkalmag a regeneráló folyadékát, előnyösen az olajat, a szövedéknek oly mértékben átadni, amilyen 50 mértékben az a szalag használata révén a festékfolyadékot elveszíti. Ugyanis azt talál­tuk, hogy a tároló és a szalag egyező telítési fokánál stabil állapot olymódon áll elő, hogy ezen két tárgy egyező beszívódási fokozattal 55 bír és hogy iar folyadéktartalomnak a szalag­ban bekövetkezett csökkenésénél a tárolóból a folyadék a szalagba utánaáramlik mindad­dig, míg iái beszívódásd különbség meg nem szűnik- Ilymódon ugyanazt a hatást érjük el, 60 mintha kezdettől fogva egy sóikkal nagyobb festéktartalommal bíró szalagot használnánk, anélkül, hogy a szalagnak a festékkel való fajlagos beitatódása megnövekedne, ami az írás túlfestését okozhatná. 65 A csatolt rajz a találmány szerinti két íestékszalagcséviéi szemléltet vázlatosan, hosszmetszetben

Next

/
Thumbnails
Contents