133984. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés anyagok lépésenkénti tovamozgatására kemencék, különösen alagutkemencék és hasonlók terén át

3Iegjeleni 194S. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133984. SZÁM. XII e. OSZTÁLY. — G-95G8. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés anyagok lépésenkénti tovamozgatására kemencék, különösen alagutkemencék és hasonlók terén át. Deutsche Goki- mid Silber-Scheideanstalt vormals Roessler cég, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 5. Németországi elsőbbsége: 1941. évi szeptember hó 11. A találmány olyan eljárásra és annak kivitelére való berendezésre vonatkozik, amely kezelt anyagok tovamozgatására hasz­nálható. kemencék, különösen ipari kemen- 5 cék, mint alagútkemencák, átmenőkemencék és hasonlók terén át. Az ismert szállítóberendezésekben pl. alagutkemencék ilyen berendzéseiben a ke­zelt anyagot két, különböző értelemben 10 lengő tartószerkezettel mozgatják tova. E szállítóberendezések azonban az emelő tar­tók és a lengető emelők hossza folytán arány­lag magas és ennélfogva hőtechnikai szem­pontból előnytelen kemenceíereket igényel- 1.', nek, vagy pedig olyan kemenceépííést tesznek szükségessé, amelyben a lengető emelők a kemence teréből kivezethetek. Emellett a szállítóberendezés ez utóbbi kiviteli alakja esetén az ú. n. lengető aknában érzékeny 20 hőrövidzárlatok keletkeznek és ezenfelül lehe­tetlenné válik, hogy a kemence védőgáz fel­­használásával működjék. Ezen tú'menően az említett fajta kemencében az emelőtar­tók. szállítórudak. vagy csövek közvetlenül 25-az üzemit hőmérsékletnek vannak kitéve, aminek folytán igen hátrányos hosszváltozá­­sok lépnek fel. Ismeretesek továbbá olyan lépésenkénti tovaszállító 'asztalok, ameiyek hajtószervei 30 a kezelőtér fenéklemeze alatt vannak elren­dezve. Ez esetben azonban igen költséges és kiterjedt hőszigetelésről kell gondoskod­nunk- Emellett rendszerint erős súrlódási ellenállások lépnek fel. amelyek a kemence üzemét zavarják. 3o Azt találtuk, hogy igen egyszerű és főként gyakorlatilag súrlódásmentesen dolgozó, jó hőszigeíelésű tovaszállító berendezéshez ju­tunk, ha görgőtestekről, mint golyókról, hengerekről és> hasonlókról gondoskodunk, 40 amelyeket pl. emelő segítségével a szállí­tandó anyag alatt felnyomhatunk. A görgők a szállított anyagot felemelik, ezután a ke­mencefenéken kialakított lejtős pályán sza~ badon lefelé gurulnak és eközben a hordo- 45 zoti anyagot a szállítás irányában egy darab­bal tovább magukkal viszik. A görgőtestek ezután körmozgásban ismét a kemence fene. kén nyugvó szállítandó anyag alá kerülnek és azt ismét megemelik. Előnyös, ha minden 50 egyes körfolyamatban, amelyet a görgőtes­tek végeznek, legalább két ilyen testet alkalmazunk, amelyek mindenkor külön lépnek működésbe. A találmány lehetővé teszi a folyamatos, 55 lépésenkénti tovaszállítást és különösen nagy­­felületű, vagy hosszú testek, mint páncél­lapok, lemezek, rudak és hasonlók szállítá­sára alkalmas. Azonban sarkos, letompított profilú alakdarabok, vagy üreges és igen 60 kicsiny alaktestek is nehézség nílkül kitü­nően mozgathatók a találmány szerinti b3-

Next

/
Thumbnails
Contents