133982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mechanikai úton készült üreges szálak kezelésére

Megjelent lí>48. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI B T R (5 S Á Q SZABADALMI LEÍRÁS 133983. SZÁM. XIV/a/l. OSZTÁLY. — G-9504. ALAPSZÁM. Eljárás mechanikai úton készült üreges szálak kezelésére. Deutsche Gold-und 8i lber-Sclieideanstalt, vormals lloessler cég-, Frankfurt a/M, mint a G. Siebert G. m.b. H. cég, Hanau a/M., jogutódja. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 16. Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hó 2. (A 620/1940 M. E. számú rendelet alapján ) A találmány eljárás mechanikai úton elő­állított üreges szálak javítására, amely abban van, hogy a kicsapófolyamathoz csatlakozó­ig a szál megszilárdítására előnyösen levegő- 5 szakasz alakjában rögzítőszakaszt iktatunk be, amellyel az üreges szál kiváló megszilár­dulását érjük el, ami a további kezelés köz­ben az alak-, de különösen a keresztmetszet - változást kizárja. 10 Az idők folyamán gyakran megkísérelték a müselyemszálak, például a viszkózai onóelj á­­rással készült müselyemszálak olyan kialakí­tását, hogy azok üregekkel átjártak legyenek, illetve megközelítőleg csőalakzatuk legyen. 15 Az ismeretes eljárások alapgondolata abban van, hogy a fonómasszához emulgálás útján egyenletesen levegőt vagy egyéb gázt vezet­nek be, vagypedig a fonómasszához olyan hozagokat, például oldható karbonátokat ada- 20 goinak, amelyek utólag a fonófürdőben gáz­­buborékokat fejlesztenek. Az is ismeretes, hogy az ilyen módon előállított, üregekkel átjárt műrostokat a kicsapófürdőből való ki­lépésük után egy csatlakozó levegőszakaszon 25 vezetik keresztül. Miután lehetséges üreges szálaknak külön­leges gyűrűs fúvókák segélyével kifogástalan csőalakú kiképzései való előállítása gáz vagy gőzképző anyagok nékül, tisztán mecha- 80 niikai úton, kitűnt az is. hogy a szál fellépő feszültségeinél, különösen ha ezek a kicsapó­folyamathoz csatlakozólag lépnek fel, — a szálak egyes esetekben hajlamosak arra, hogy alakjukat, különösen keresztmetszetüket, nemkívántos módon megváltoztassák. Ez a 35 változás nem lép fel többé, ha az üreges szál már kielégítő mértékben megszilárdult. Azt találtuk, hogy ha a tulaj dónképeni ki­csapófolyamathoz csatlakozólag az üreges szálak további járulékos rögzítését idézzük 40 elő olymódon, hogy a szálakat levegőszaka­szon vezetjük át, úgy az üreges szálaknak a kicsapófolyamatban kapott alakja és minő­sége gyakorlatilag tökéletesen megtartható. Míg az ismeretes eljárásoknál a levegőszakasz .4.5 arra szolgált, hogy a fonófürdőböl kikerülő, részben még képlékeny állapotú viszkoza­­szálakban a gázfejlődést a gázfejlesztő karbo­nátokból, stb. megkönnyítse, illetve a kívánt mértékben érvényesülni engedje, a legfino- 50 mabb méretű gyűrűs fúvókákkal előállított üreges szálaknál a viszonyok ettől teljesen eltérőek. A viszkóza-müselyemszálak cső­szerű kialakítása közvetlenül a fonófürdőben történik, ahol a gyűrűs fúvókából kilépő 55 tömlőalakú fonómasszaalakzatok koagulálód­­nak. A fonófürdőhöz csatlakozó rögzítősza­kaszban, illetve levegőszakaszban nem kö­vetkezik be az üreges szál valamely járulé­kos megváltozása, például megnagyobbodása, (ín mint ez a gázfejlődésnél felpuffadásszerű je­lenség következtében történik, hanem csupán

Next

/
Thumbnails
Contents