133968. lajstromszámú szabadalom • Berendezés huzalok és máseffélék beerősítésére, előnyösen süvegszerű csatlakozó részekbe

Megjelent 1948. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133968. SZÁM. VU/g OSZTÁLY. — W-7377. ALAPSZÁM. Berendezés huzalok és máseffélék beerősítésére, előnyösen süvegszerű csatlakozó részekbe. Watt Glftchlaiiipen- múl Elektrizitats-Aktiengesollscliaft cég, Wien. A bejelentés napja: 1943. évi februárár hó 8. Németországi elsőbbsége: 1942. évi február hó 10. A találmány berendezés huzalok és más­effélék beerősítésére, illetve rögzítésére cél­szerűen süvegszerű csatlakozó testekbe, mely egyszerűen és olcsón készíthető el, minden- 5 nemű forrasztások elkerülésével, emellett olyan kötéseket érünk el, amely a szilárdsá­got illetőleg legalábbis egyenrangú a forrasz­­tásos összekötésekkel. A Találmány különösen előnyösen alkalmazható rúd ellen állások érint- 10 kező kötéseinél rádiócélokra, de mindenütt jól felhasználható, ahol huzal, vagy más kap­csolóelem villamosán vezető szilárd kötését kell lemezszerű fémes alkatrésszel létrehozni A találmány szerint a csatlakozórészben, 15 pl. ellenállássüvegben, kettősfalú, legalább egyoldali nyitod, sajtolással kialakított ma­gasítás van, amely a két fal között mélyedést öblöt zár be, amelybe a huzal vagy efféle van behelyezve és oldalról szorítással rög- 20 zítve. Minthogy a rögzítés kettősfalú emelke­désben történik, egyrészt a vékonyfalú tehál anyagtakarékossággal alkalmazott lemez elle­nére olyan erős kötést létesítünk, hogy a be­szorzás lazulását a kettős falak rugalmas 25 rúgózásával biztosan elkerüljük és másrészt a süveg anyagának sérülése nélkül kifelé nyi" tott öböl keletkezik amelybe a csatlakozóhu­zal könnyen behelyezhető. A találmány további lényegét és részleleit 90 a mellékelt rajz kapcsán ismertetjük, amely a taláhnánvi gondolat példaképpeni kiviteleit tünileti fel. Az 1. ábra fémlemezből készült (1) csatla­­kozótest metszetét és alaprajzát mutatja. Sajitolás révén a lemezből kiemelkedő részt 35 alakítottunk ki, amely a (2) -és (3) kettősfalak között mélyedést, zár be, amelybe a (4) huzal van behelyezve és az (a) nyilak irányában oldalirányban be van szorítva. A 2. ábra a találmányi gondolat egy másik 4r> alkalmazását mutatja rúdellenállások érint­kezései számára, metszetben és a 2a. ábrán alaprajzban. (5) jelöli az ellenállási rudat (6) a csatlakozósüveget, amelynek úgyszintén a (7) és (8) kettősfalakkal közrefogott (9) mélye- 45 dése van, amelybe a (10) csatlakozóhuzal van behelyezve. Ez esetben a (9) öbölnek a fenék­­részt átmetsző csalornaalakja van, ami az 1. ábra szerinti kivitellel szemben még bizto­sabb rögzítést, eredményez. A huzalt a (9) 50 csatornába szilárdan rögzítjük a (7) süvegfal rászorílásával. A 3. ábra a találmányi gondolat alkalma­zását mutatja az árambevezető huzalnak az izzólámpa talprész'ébe való bekötésére, met- 55 szetben és alaprajzban. A (12) talprészben sajtolásra kialakított kettősfallal határolt (13) csatornát, létesítünk, amelybe a (14) csatla­kozóhuzal van behelyezve és az ismertetett módon beszorítva- t;0 Az 1- ábra egyoldalú, nevezetesen tengely­irányban nyitott öblöt mutat, míg a 2. ábra szerinti csatorna a beszorítás előtt, mind fel­felé, mind pedig hosszirányban nyitott. A 3.

Next

/
Thumbnails
Contents