133916. lajstromszámú szabadalom • Gáztűzhely illetőleg gázzal fütött kazán

Megjelent 1948. évi január hó 2-án. MAGYAR SZABADALMI B T R <5 S Á 6» SZABADALMI LEÍRÁS 133916. SZÁM. II/ll. OSZTÁLY. — J-4GOO. ALAPSZÁM. Gáztűzhely illetőleg gázzal fűtött kazán. Jnnkers & Co. G. m. b. H., Dessau. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 19. Németországi elsőbbsége; 1942. évi február hó 19. A találmány gáztűzhelyek vagy gázzal fű­tőit kazánok burkolatának kialakítására vo­natkozik, amelyeknél a burkolatot alkotó fal a padlóig terjed. Ismeretesek ilyen készülé- 5 kék, amelyeknél a falak, különösen az; elülső fal alsó része lábléc módjára a fal síkja mögé nyúlik és ilyen módon lehetővé teszi, hogy a készüléken foglalatoskodó személy a készü­lékhez minél közelebb helyezkedhessék el. Az 10 eddigi kiviteleknél az elégéshez szükséges levegő^ a készülékbe vezető lyukak, illetőleg nyílások, rendszerint a készülék elülső vagy oldalsó külső falának alsó végén voltak elren­dezve, még pedig minden esetben úgy, hogy 15 ezek a nyílások vagy lyukak kívülről látha­tók voltak. Ennek a kivitelnek az a hátránya, hogy a készülik alsó belső része kívülről egyáltalán nem vagy csak nehezen közelít­hető meg- Az ebben a térben lerakodó por 20 kívülről nem volt eltávolítható, úgy hogy a készülék belseje nem volt tisztítható. További hátrány abban volt. hogy a külső borító fa­lak egy részét ¡a légbevezető nyílások előállí­tása végett külön megmunkáló folyamatnak 25 kel'ctt alávetni, ami az előállítást megdrágí­totta. Ezen kívül a külső borító falak csinos­ságát a látható légbevezető nyílások hátrányo­san befolyásolták, mert különösen a borító faiak zománcozott kivitelénél a légbevezető 30 nyílások élein a zománc lefolyása következ­tében egyenlőtlen színhatások keletkeztek- A találmány értelmében ezeket a hátrá­nyokat azzal küszöböljük ki, hogy az elégés­hez szükséges levegőt bevezető nyílásokat a fal alsó, a készülék belsejébe nyúló szegé'. 35 lyén, illetőleg lábrészén alakítjuk ki. Ezzel azt érjük el, hogy a íégbeyezet-éshez szüksé­ges nyílások úgy helyezhetők el, hogy azokat áüó személy nem láthatja- Emellett a borí­tást alkotó falak egységes külsejüek. A láb- 40 lécet az ahhoz tartozó faltól rendszerint elő­nyösen elkülönítetten és könnyen leszerelhe­­tően rendezzük el. Ennek következtében a borítást alkotó falak előállítása és megmu­­kálása leegyszerűsödik, mert azokat a l'ég- 45 bevezető nyílások kialakítása végett nem kell megszakítani- Ezen kívül a találmány értel­mében elrendezett lábléc könnyen levehető. A I'ábléc eltávolítás után a fal egész szélessé­gére kiterjedő nyílás áll rendelkezésre, ame- 50 lyen át a készülék belseje könnyen és alapo­san tisztítható. A rajzban a találmány egy példakéntí ki­viteli alakját gáztűzhely esetére tüntettük fel. " ' 55 (1) a tűzhely elülső falborítása, melynek alsó része a fal egész szélességében le van metszve, (2) a lábléc, amely az (1) fal síkjá­val szemben a készülék belseje felé el van tolva, úgy hogy a (2) lábléc felső éle és az 60 (1) fal alsó éle között (3) köz marad szaba­don. A (2) láblécnek előnyösen U-keresztme'­­szele van- A (3) közön át az elégéshez szük­séges levegő a berajzolt nyilak irányában a (4) sütőtérben elrendezett gázégőkhöz áram- 65 lik. A tűzhely két oldalsó (5) falának elülső NYOMDA hi£>ÁS

Next

/
Thumbnails
Contents