133902. lajstromszámú szabadalom • Fabetétes vasbetonoszlop vagy cölöp

Megjelent 1948. évi január lió 2-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133902. SZÁM. VlII/a. (XVII/Cl.) OSZTÁLY. — S-19361. ALAPSZÁM. Fabetétes vasbetonoszlop vagy cölöp. Dr. Széchy Károly oki. mérnök, min. oszt. tanácsos Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 24. Az építőiparban hatalmas jelentőségre tet­tek szert ¡a vasbetát-es betonszerkezétek. Ma már az épületek vázát (oszlopait és födéméit), hidakat, csatornákat és & legváltozatosabb 5 tartószerkezeteket legnagyobbrészt, vasbeté­tes betonszerkezettel építik. Az ilyen szerkezetek erőtani viselkedésé­nek alapelve — mint ismeretes — az, hogy a hajilításra igénybevett szerkezetekben a 10 húzófeszültségeket a- vasbetétek, a nyomó­­feszültségeket pedig a beton veszi fel. Már kevésbé előnyös a kétféle anyag viselkedése ia nyomott szerkezetekben, ahol ugyan a vasbetétek és a körülvevő beton együ’t ve- 15 szik feit a nycmóigénybevfételeket, azonban a vasbetétek teherviselésének a vasnak a be­ton rugalmassági modulusához viszonyított aránya szab haltárt és ennek folytán a vas­betétek teherbírása csiak 60—70%>-ban van 20 kihasználva. A legkevésbé beszélhetünk együttműködésről a tisztán húzott szerkeze­teknél, ahol az összets húzófe-zültségeket a vasbetétek veszik fel és a betonnak minit burkoló elemnek úgyszólván kizárólagosan 25 csak rozsda ellen vsdő 'Szerepe van. A találmány szerint, a vasbetétes beton­szerkezetek hosszanti irányú vasbetéfei a falécekkel és deszkákkal helyettesíthetők. Mivel a fa szerves anyag, mely levegő és 30 nedvesség hatására nemcsak térfogatát vál­toztatja, hanem el is korhad, vagyis szilárd­ságát nagy mértékben elveszti, álbndó jel­legű tartószerkezeteknél való felhasználása óvatosságot, igényel. Mindenekelőtt nyomásra igénybevett- tar- 35 tóelemekben (oszlopok, cölöpök) 'lehet a hosszanti vasbetéteket fabetétekkel helyetr tesíteni, mer ílílt az igénybevíteil hatására a burkoló betonrétegben repedések nem kelet­keznek éa sem nedvesség, sem levegő nem 40 juthat a betonba ágyazott fabetétekhez, ami korhadásukat és alakváltozásukat kizárja. Nagy előnye e szerkezeteknek ezenkívül az is, hogy a fa és a beton rugalmassági modulusa és nvomós'zilárdsága is közel -15 egyenlő lévén, alakváltozásuk és igénybe­vételük is kb. egyenlő lesz. Az összenyomó­dás következtében fellépő, keresztirányú nyúlásokat- (húzásokat) továbbra is vas­­kengyelezés veszi fel. 50 Ha a fabetéteket körülvevő beton kellő szilárdságú és tömörségű, akkor nyomott, szerkezeti elemeknél -a hajszálrepedések ke­letkezése is elkerülhető és így az ilyen szer­kezetekben a fabetétek végleges jelleggel is 55 felhasználhatók. A szerkezet teherbírása ezáltal érzékenyen nem csökken, mert 30/° vasbetétkeresztmetszet fölött a nyomott- osz­lopok teherbírás:' a hosszirányú vasbetétek mennyiségének növelésével már amúgysem 60 fokzoható lényegesen, ha pedig a vasalás csak 1—2°/o-ot tesz ki, akkor ,a hson’ó mé­retű fabetétes cölöp teherbírása 10—15% kai kevesebb ugyan, azonban ez könnyen ellen-

Next

/
Thumbnails
Contents