133875. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzálási termékek előállítására

Megjelent 1947. évi december hó lS-éii; MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1338T5. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — F-9841. ALAPSZÁM. Eljárás kondenzálási termékek előállítására. I. G. Farbeniodustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 21. Németországi elsőbbsége: 1941. évi május hó 23. Az említet; fajtájú diapníinok pl. 4, 4'-dia­minc»diciklohexilmetán-, -sétán, -propán, 'bu­tám vagy -hexán, di-w-aminoetil-, -propil, vagy -bul ildiciklohexilmetán, -etán, -propán 35 vagy -bután, 4, 4'•diaminodic'iklohexiloxid, -szulfid, -szulfoxidszulfon vagy hasonlók. A kondenzálást a szuperpoliamidoknál szo­kásos módon, célszerűen stabilizátorok és kö­zömbös gázok jelenlétében foganatosítjuk. 40 A kapott szuparpoliiamidok igen tiszták és átlátszóalk és vízzel szemben nagymértékben ellenállóak. Oldhatóságuk és dldataik állan­dósága közönséges hőmérsékleten jelentősen növekedeti, ami pH. öntött fóliák technikai 45 előállítása szempontjából különösen jelentős. Ezenkívül az új szuperpoliaimidok sokkal tá­gabb határok között képlékenyek, úgyhogy a legtöbb ismert szuperpoliamiddal ellentétben mindeof további nélikül hengerelhetők. Ek- 50 ként pl. 12 rész szebacinsavas 4, 4'-d-:amincr diciklohexilmetánból, 46 rész adipinsavas hiexaroetiiéndiaminból és 42 rész £ -kíapro­laktámból kapott kevertkondenzálási termék 80%-os metanolban valló oldata közönséges 55 hőmérsékleten is állandó, e kondebzátum to» vábbi vízzej szemben igen ellenálló áttetsző és oly tág hőmérsékletkörzetben képlékeny, hogy forró hengereken feldolgozható. Mint­egy azonos mennyiségű adipinsavas vagy 60 szebacinsavas 4, 4'-diam-i30dici!klohexilmetán­ból és s-kaprolaktámból kapott kevertkon­denzálási termékek forró 80%-os metanolban adása mellett alkalmazhatjuk. őszintén jól oldódnak, igen átlátszóak és a Ismeretes, hogy ha naígyobb molekulasúlyú tD, w'-dikarbonsavaikat u, w'-diamin okkal mint­egy ekvimolekuláris viszonyban, v£|gy w-ami* nokarbonsavakat vagy ezek laktámjait vagy 5 eme anyagok keverékeit hevítjük, nagy molekulasúlyú polipeptidszerű anyagokat, úgynevezett szuperpol.amidofoat kapuik, me­lyek pl. bevonatok, filmek, szálak és külön­böző fajtájú használati tárgyak előállításához 10 alkalmasak. Ügy találtuk, hogy még jobb tulbtjdonságú szuperpoliaimidokat kapunk, ha előállításuk­hoz adalékként oly diamiinofcat is alkalma­zunk, melyeknek általános képlete 15 H2 N(CH a ) s -/:H VK-/ H \-(CH2 ) X N . H2 melyben x egész számot vagy nullát, R egy vagy több nem helyettasített viagy helyette­íítétii metiléncsoportot, vagy C, S, SO vagy SO2 gyököt és -<^HVpedig ciklohexilgyököt jelent. 20 E diaminok sóit, vagy ekvimolekuláris keve­rékeit különösen előnyösen nagyobb mole­kulasú'lyú attfás w, w'-dikarbonsavakkal, mint ad.pinsavval, pimelinsaiwiat\ dugaszsawal, aizelainsavVal, sebacinsavval, nonándikarbon-25 savval, undekándiikarbonsawal, valamint aminokariboinsavaklkali vagy aaok származé­kaival, mint s-kaprolaktámmal adott eset­ben nagyobb molekulasúlyú alifás w, w'-dí­k'arbonsavak és w, w'.diaiminok sóinak vagy 30 mintegy ekvimolekuláris kévésekéinek hozzá.

Next

/
Thumbnails
Contents