133872. lajstromszámú szabadalom • Eljárás futószövetek használhatóságánakfenntartására textilanyagoknak pigmentek mellett kötőanyagként kondenzálási gyantákat is tartalmazó nyomókészítményekkel való nyomásakor

Megjelent 1947. évi december hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133872. SZÁM. XVI/e. OSZTÁLY. — F-9669. ALAPSZÁM. Eljárás futószövetek használhatóságának fenntartására textilpigmentek mellett kötanyagként kondenzálási gyantákat is tartalmazó nyomókészítményekkel való nyomásakor. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 27. Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 11. Ha textilanyagokat oly nyomógépekkel nyomunk, melyek pigmenteket és kötőanyag­ként kondenzált gyantákat tartalmaznak, az a hátrány mutatkozik, hogy a pigmentnyo-5 mógépek nem csupán a nyomással ellátandó árun, hanem pl. pamutszövetből, lenszövet­ből, vagy cellulózaműrostszövetből álló és a nyomóalapoit képező futószöveten is jól ta­padnak. A futószövetet a nyomással ellá-10 tandó áru alátétjeként használjuk gépi, perrotine, kézi vagy sablonnyomásnál avég­ből, hogy a nyomódobok vagy nyoxnoaszta­lok elszennyeződését meggátoljuk. E futó­szöveteket egyszeri vagy többszöri használat 15 után vízzel vagy szappanoldatokkal mossák, hogy azok újból használhatók legyenek. Mivel a kötőanyagokat tartalmazó pig­mentnyomógépek már 100 C° alatti hőmér­sékleten megszáradva is többé-kevésbbé jól 20 tapadnak, az effajta pépekkel beszennyezett futószövetekét nem lehet már szokásos mó­don tisztítani és ezért azok csupán egyszer használhatók. Aránylag alacsony hőmérsék­leten is jól tapadóan elsősorban oly pigment-25 nyomógépek rögzítődnek, melyek kötőanyag­ként karbamid és származékai, fenol, ami­notriazinok, polivinilalkohol és származékai, szulfamid, vagy alifás vagy aromás karbon­savak amidjai, aldehidekkel különösen for-30 maldehiddel való , kondenzálási termékeit vagy előkondenzátumait vagy ezek kiindu­lási vegyületeit egyedül vagy egymással ke­verve vagy egyéb műgyantákkal pl. poli­merizált gyantákkal vagy kötőanyagokkal, lágyítószerekkel és töltőanyagokkal keverve 35 tartalmazzák. A rögzítést alacsony hőmér­sékleten különösen a számos esetben járulé­kosan jelenlévő és a kondenzálási; gyorsító anyagok pl. szerves vagy szervetlen savak yagy ezek sói idézik elő és ez a jelenség a 40 pigmentnyomásnálí az egyszerű munkamód és a textilrost kímélése szempontjából na­gyon kívánatos. Ügy találtuk, hogy a pigmenteket és kötő­anyagként kondenzált gyantákat vagy ezek 45 kiindulási termékeit tartalmazó nyomópépek­nek a futószöveten való nem kívánt rögzíté­sét meggátolhatjuk, ha a futószövetet alkáliák vagy alkalikus hatású vegyületek pl. nátron­lúg, szóda, hamúzsír, alkáliiszilikátok, bázi- 50 kus szerves vegyületek oldataival itatjuk. E rendszabály 'alkalmazhatósága meglepő, mert a szakirodalom adatai szerint a kondenzált gyanták semleges vagy lúgos közegben is képződnek. (Lásd R. Houwink, Chemie und 55 Technologie der Kunststoffe 1939. (214. és 267—277. oldalak). Az a tény, hogy -a talál­mány értelmében előkezelt futószöveten az említett pigmentnyomópépek nem rögzítőd­nek és ennek következtében szokásos mosás- 60 sal újból leoldhatok, valószínűleg azzal ma' gyarázható, hogy a lúgos előkezelés követ­keztében a rögzítéshez szükséges hőmérséklet jelentősen növekszik. Mivel a futószöveteket

Next

/
Thumbnails
Contents