133806. lajstromszámú szabadalom • Induktivitás, különösen irányzókeretekhez, melynek masszamagszerű magja van

Megjelent 1947. évi december hó 1-én. •MA« Y AR SZA I! A HALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1JÍ380(>. SZÁM. VIIj. OSZTÁLY. — F-9863. ALAPSZÁM. Induktivitás, különösen irányzókeretekhez, melynek masszamagszerű magja van. »»Fides Gesellschaft für die Verwaltung- und Verwertung* von gewerblichen Schutzrechteii mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft Berlin-Siemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 10. Németországi elsőbbsége: 1941. évi június hó 10. A találmány különösen irányzókeretekhez való induktivitás, amelynek masszamagszerű, előnyösen nagy permeabilitású magja van. A mag masszamagok két csoportjából van 5 összetéve, amelynek ellentétes előjelű hő­mérsékleti együtthatójuk van. Eddigelé nem sikerült masszamagos oly in­duktivitásokat előállítani, melyeknél a mssz­szamag gyűrűsmag-permeabilitása nagy, még 10 pedig 50 és ennél nagyobb és kicsiny hőmér­sékleti együtthatójuk van. Az ilyen indukti­vitásoknak azonban nagy a jelentősége, mert a nagy permeabilitással a következő előnyök járnak együtt: a tekercsnek kicsinyek a mé-15 re'ei, kicsiny a menetszáma, kicsiny a szórás és így a tekercs külső behatásokkal szemben kevésbé érzékeny. Ezek a tulajdonságok kü­lönösen masszamago's irányzókereteknél fon­tosak, mert ezeknél a készülékeknél a tekercs 20 belsejében erős mezőre van szükség, hogy a tekercsnek a kívánt felvevő képessége meg­legyen. Az ilyen induktivitásoknak azonban az a hátrányuk, hogy igen nagy a hőmérsék­leti együtthatójuk. Ez a hőmérsékleti együtt­•>b ható az induktivitásra vonatkoztatva pozitív. Azok a kísérletek, amelyekkel ily rnasszama­gokat nagy, még pedig 50 és ennél nagyobb gyűrűsmag-permeabilitással és kicsiny hő­mérsékleti együtthatóval igyekeztek előállí-30 tani, nem vezettek eredményre. Az ilyen masszamagokat tiszta vasporból állítják elő, amelyet vagy vaskarbonüból vagy amelyet porított permalloy felhasználásával állítanak elő. Permalloy alatt e leírásban mind a vas-nikkel-ötvözet eket, mind a vas-nikkel- 85 réz- és vas-nikkel-molibdén-ötvözeteke; ért­jük. Elegendő kicsiny hőmérsékleti együtt­ható eddig csak erősen csökkentett gyűrűs­mag-permeabilitása mellett volt elérhető, az ilyen masszamag permeabilitása azonban 40 számos célra elégtelen. E leírásban gyűrűsmag-permeabilitást és hatásos permeabilitást különböztetünk meg. E permeab'üitások mindegyikét egy-egy vi­szonyszámmal fejezik ki. A gyűrűsmag-per- 45 meabilitás mágneses anyagból készült zár', gyűrűs mag egész felületén egyenletesen el­osztott gyűrűs- vagy toroid-tekercselés per­meabilitásának és ugyanilyen, de nem mág­nesezhető és nem vezetőanyagúmagra felvitt, 50 vagy mag nélküli tekercs induktivitásának viszonya. A hatásos permeabilitás tetszőleges alakú mágnesezhető magra felvitt tekercs induktivitásának és ugyanilyen, de nem mág­nesezhető és nem vezető anyagú magra fel- 55 vitt vagy mag nélküli tekercs induktivitásá­nak viszonya. Sok kísérlet foganatosítása után sikerült oly nagy permeabilitású masszamaganyagot találni, amelynek ugyan szintén nagy hőmér- 60 sékleti együtthatója van. az együtthatónak azonban az eddigivel ellentétes az előjele,

Next

/
Thumbnails
Contents