133786. lajstromszámú szabadalom • Hengeres zár

Megjelent 19a?. évi december hó 1-éii. IAÖYAR SZABADALMI BIRÓS.ÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133186. SZÁM, VIII/d. OSZTÁLY, — M-124i25. ALAPSZÁM. Hengeres zár. Mefina S. A., Binnlngen fSv^e). A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 17. Svájci elsőbbsége : 1941. évi augusztus hó 18. Az ismert úgynevezett hengeres zárak lé­nyegileg hengeres furatban forgatható hen­gerből állnak, melynek az elreteszelt hely­zetben a hengernek a furatban való elfor-5 dulását gátló több retesze van. Ezek a reteszek egyrészt rúgónyomás ha­tása alatt állnak, másrészt megfelelő kulcs­osai a hengerhez képest sugárirányban úgy tólhlastók el, hogy a henger a furatában el-10 fordulhat és ennek folytán a zár tulaj don­képeni reteszét működtetheti. Ezeknél az ismert szerkezeteknél vagy a hengert befogadó résznek nagy a külső átmé­rője, vagy pedig a reteszek rugóinak befoga-15 dás'ára sugárirányú nyúlványok vannak, melyek a zár szereléséi megnehezítik. Az ilyen szerkezeteknek az a további hátrányuk, hogy előállításuk nem egyszerű, mert pl. a reteszek és azok rugói szamára való vezető-20 furatokat a sugárirányú nyúlványokba kí­vülről átmenőén kell fúrni, majd ismét le­fedni, ami a zár biztonságát jelentékenyen csökkenti. Javasoltak már olyan szerkezetéket is, 25 melyeknél ezek a hátrányok nem állnak fenn. Ezzel szemben a hengerek előállítása bonyolult és költséges munkafolyamatokat igényel, további hátrányuk pedig az, hogy minden további retesz részére újabb hengert 30 kell készíteni, ha — egyes retejszvezetések üresen hagyásával — már eleve nem a leg­nagyobb fajtájút kívánjuk alkalmazni, ami adott esetbem természetesen az egész zárt feleslegesen megnagyobbítja. A találmány olyan zárhenger, mely a fenti 35 hátrányokkal nem rendelkezik. Ezt úgy érjük el, hogy a hengert tetsző­leges számú elem egymás mellé helyezésé­vel készítjük,, úgyhogy hasonló elemekből minden megkívánt .biztonsági fokú zárat 40 építhettünk. Emellett a reteszek számára való összes vezetőszervek egyformák. Az 1. ábra a találmány értelmében példaként összeállítható ilyen henger. egy részének nézetét szemlélteti. lit az egyes részeket — 45 mint látható — a jobb áttekinthetőség céljá­ból némileg széttol tan szemléltetjük A 2. áibnai összerakott henger nézetét szem­léiltteti. A 3. ábra a reteszek számára való tárcsa­alakú vezetőszejrvet részletesen, mutatja. A tárcsaiadakú (10) vezető szerveknek köz­pontos (10a) nyílásúk, a (13) reíeszrúgó be­fogadására (12) kimetszésük, a (16) retesz részére (11) kimetszésük van, (14) magában­véve tetszőleges, az összes vezetőszerv ré­szére egyforma kulcslyuk és (15) azokat a lyukabait jelöli, melyeken a henger össze­állításánál a (17) peekeket dugjuk át, melyek elsősorban a (10) vezetőszervek kölcsönös el- 61 ) fordulását akadályozzák meg és melyekre másrészt előnyösen a (13) rugók támasz­kodnak. (13) a kulcs egyrészét ábrázolja négy: (19), (20), (21) és (22) halófelülettel. A vezetőszervek — mint említettük — mind egyformák, míg maguknak a reteszek nek —• melyeknek általános -példaként! ki-50 55 65

Next

/
Thumbnails
Contents