133777. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföld előállítására

Megjelent 194 7. évi december hó 1-én. A (J Y A R SZABADALMI BI R rt S Ä" fi SZABADALMI LEÍRÁS 133T7T. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — D-5603. ALAPSZÁM. Eljárás timföld előállítására. Dyekerboff Port lau d-Zementwei'ke A. G. cég", Mainz- Amöneburgr-ban. A bejelentés napja: 1912. évi június hó 23. Németországi elsőbbsége: 1941. évi július hó 9. Pótszabadalom a 131352. számú törzsszabadalomhoz. Tiszta timföldciek katóumaluminát-tar­taümú nyersanyagokból való előállításakor erősein latba eső nehézségek adódtak abból folyóan, hogy alkálilúgok alkalmazása esetén, 5 kaleiumaluminátoknak alkálialuminát-oldattá való átalakítása végett, ez utóbbi kovasavval még erősein tisztátalanított, úgyhogy a kova­sav az oldat későbbi feldolgozásakor termelt timföldét erősen tiszt átalanítja és sok célra 10 alkalmatlanná teszi. Ha viszont, egy másik felmerült javaslat szerint, a kilúgzásria tisztái vizet használunk, a kalciumalumiinátoknak vízben való viszony­lag kismérvű oldhatósága miatt nagy fofya-15 déktömegeket kell 'alkalmazni. A 131-532. sz. törzssaaibadalom ama felis­merésen alapul, hogy kaleiumaluminátoknak híg alkálilúggal végzett kiiúgzásafcor gyakor­latilag kovasavmentes alkálialuminát-oidato-20 kat kaphatunk, hia arról gondoskodunk, hogy a kapott alkálialuminátok még csekély memy­nyiségű oldható kalciumoxidot tartalmazna­cilak-A további kíséirletekbőí kitűnt, hogy gya-35 korlatilagg használható alkálteluminát-olda­tot kaphatunk még akkor is, ha: a felhaszná­lásra kerülő, a hígított alkálilúghaci foglalt alkáli mennyiségét úgy szabjuk meg, hogy ncha a kalciumaluminátok egész mennyiségét alkáliailumináttá alakítjuk át és így az oldat 30 kalciumoxidot már nem tartalmaz mégis más­részről, alkálifölösleg alkalmazását elkerül­jük. Ez esetben az alkáliailuminát-oldatból clyan timföldet kaphatunk, amelynek kova­kcvasavíartalma annyira csekély, hogy min- 86 den további nélkül a legkülönbözőbb célokra • alkalmas. Szabadalmi igénypont: A 131.532. számú szabadalomban védett eljárás foganatosítás! módjai timföld elő- 40 állítására földalkálialuminátot tartal­mazó, főleg kalciumaíumioát-tartaJmú anyagokból, amint ezeket például tim­föld-tartalmú nyersanyagoknak földalká­liákkai végzett termikus feltárásakor kap- 45 juk, a földalkálialuminátoknak egy al'káliás és oldhatatlan földalkálisó keletkezteíé­sére képes oldattal, célszerűen szódaoldat­tal, történő alkáliaíuminátokká való átala­kításával, amelyre jellemző, hogy az al-'50 káli mennyiségét, amelyet ai földalkálialu­minátckfeail behatásra* hozuink, az átalakí­tandó földalkálialuminátok menayisétgé­vel úgy hangoljuk össze, hogy a földal­kálialuminátoknak aJkálialuiminátokká való 55 teljes átalakításakor az alkáliban való fö­lösleget elkerüljük. Felelős kiadó: űr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda rí., Budapest, V., Honyéd-u. 10. — Felelős veeető: Nedeczky László igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents