133768. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcsöves berendezés

Megjelent 194'?'. évi november hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133768. SZAM. VII/j. OSZTÁLY. — P-10108. ALAPSZÁM. Kisütőcsöves berendezés. N. V. Philips Gloeilainpenfabriekeii cég Eindhoven-ban (Németalföld). A bejelentés napja: 1941. évi július hó 31. Németországi elsőbbsége: 1940. évi augusztus hó 3., A találmány berendezés oly kisütőcsővel, melyben elektronnyalábot keltünk, melynek sebességét nagyfrekvenciafeszültség vezérli, amire a nyaláb sebességváltozásait intenzitás-5 változásokká alakítjuk át és az intenzitásá­ban változtatott nyalábról kimenőfeszültsé­get veszünk le. Az ilyen berendezéseket vil­lamos ulfcramgyfrekvenciás rezgések erősíté­séhez, keltéséhez, egyenirányításához, modu-10 laciójához vagy keveréséhez alkalmazhatjuk. Az ilyenfajtájú ismert berendezéseknél a sebességvezérlés akként megy végbe, hogy az elektronnyalábolt mezőmentes téren (ve­zérlőtéren) vezetjük át, melyet két árnyé-15 kolóelektróda határol és mély oly vezérlő­elektródát tartalmaz, melyre a nagyfrek­venciás vezérlőfeszültséget kapcsoljuk. A nyalábnak ekként kapott sebességváltozásait ekkor intenzitásváltozásokká alakítjuk át, 20 ami előnyösen úgy történik, hogy a nyalá­bot ú. n. utóiérőtéren vezetjük át, melyben a gyors elektrónok a lassú elektrónokat utol­érik, úgy hogy egymást követő elektrónsűrű­södések és ritkulások keletkeznek. Az inten-25 zitásában modulált nyalábról ezután a ki­menőenergiáit vessszük le, ami pl. akként történhetik, hogy a nyalábot második, mező­mentes téren (levevőtéren) vezetjük át, me­lyet szintén két árnyékolóelektróda határol 80 és mely kimenőelektródát tartalmaz. Az ismertetett berendezés hátránya, hogy csupán gyenge sebességmodulációt kapunk és ezenfelül az intenzitásaiba*! modulált nya­lábról a rendelkezésre álló energiának csu­pán egy részét vesszük le úgy, hogy az elér- 35 hető erősítés aránylag kicsiny. Erősebb se­bességmoduláció, illetve nagy energialevétel elérésére javasolták már a vezérlőtérben, valamint a levevőtérben itöbb oly elektróda elrendezését, melyek a nyaláb sebességét egy- 40 másután befolyásolják, ileltve a nyalábról energiát egymásután vesznek le. Ez azonban bonyolult szerkezetet eredményez és ezenfe­lül a vezérlőitér tengelyvonalirányú hossza gyakran oly naggyá válik, hogy az elektro- 45 nok egymást már ebben ai térben érik utói, úgy hogy a vezérlő térben nem-kivánt inten­zitásvjáltozások keletkeznek. A találmány célja oly eszközök megadása, melyek segélyével az elektronnyaláb igen 59 erős és tiszta sebességmodulációját, valamint az energialevétel nagyobb hatásfokát egy­szerű módon érjük el, A találmány szerint a sebességvezérlés és vagy a kimenőfeszültség levétele akként 55 megy végbe, hogy az elektronnyalábot két vagy több anódával ellátott fékezőmezőrend­szerbe oly irányban vezetjük be, mely a rendszer tengelyvonalával hegyes szöget zár be, amikonis a nagyfrekvenciáfc vezérlőié- QQ szültség, illetve a kimenőfeszültség a rend­szer anódái között lép fel. Féketzőmezőrendszeren itt oly Biarkhausen-Kurz-féle kapcsolású elektrődarendszert vagy oly magnetrontt kívfánunk érteni, melyből a yr, katódát eltávolítottuk. Ha elektronnyalábot

Next

/
Thumbnails
Contents