133753. lajstromszámú szabadalom • Lángzótest két vagy több lángzócsoportos gázlámpákhoz

Megjelent 194*7. évi november hó 15-én. MAGYAE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133753. SZÁM. Il/d. OSZTÁLY. — F-9998. ALAPSZÁM. Lángzótest két vagy több] lángzócsoportos gázlámpákhoz. Fémáru- Fegyver- és Gépgyár RT., Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 16. Pótszabadalom a 120.329 számú törzsszabadalomhoz. A törzsszabadalom leírása két vagy több lángzócsoportos oly lángzótesteí ismertet, melynek mind a gázhozzávezeíésekhez csat­lakozó része, mind a lángzófoat tartó része, 5 mind pedig a lángzócsoportokhoe tartozó kamrákat egymástól elkülönítő egy Vagy több válaszfala egyetlen, egységes öntvényt alkotna. A találmány a törzsszabadalom szerinti 10 lángzótest oly változata, mely lemezanyag­ból készült egységes testet alkot, melynek részei egymással olclhaíatlanul, például elő­nyösen hegesztéssel vagy forrasztással van­nak összekötve, vagy egymással össze van-15 nak sajtolva, úgy, hogy a lángzótest vala­mennyi belső tere, a lángzótesteí alkotó ré­szek külön kötőelemekkel való összekötése nélkül, gázt tömííően van elzárva. A találmány szerinti lángzótest előnye a 20 törzsszabadalom leírásban ismertetett lángzó­testeí szemben abban van, hogy anyagszük­séglete és ennek megfelelően súlya lényege­sen kisebb és a lángzőtestjsaj tolással gyárt, ható. Esetleges elhúzódások, illetőleg defor-25 mációk a lángzótesíet alkotó lemezelemek domborításával meggátolhatok. A találmány szerinti lángzótestnek a fenti előnyei akkor is megvannak, ha annak egyes részeit, például a gázhozzáivezetésiekhez 30 csatlakozó csonkjait nem lemezanyagból, ha­nem öníéssel vagy más módon készült anyagból állítjuk elő. A rajzban a találmány szerinti lángzótesí 3 példakénti kiviteli alakjai függőleges met­szetben tüntettük fel. 35 Az 1. ábrán oly lángzótesteí tüntettünk fel, melybe a gázt1 alulról vezetjük. (4) és (5) a gázt a lángzóba vezető, köz szabadó1 :.! ha­gyásával egymásbatóit csövek. A (4) cső a gázt a lángzótest (6) kamrájába, az (5)' cső a 4,0 gázt a lángzótest (7) kamrájába vezeti. A két kamrát egymástól (8) válaszfal különíti el, melyet a lángzótest alsó1 oldalát alkotó ala­kítót (9) lemezzel a (10) helyen összehegesz­tettünk, A (7) kamrát felső oldalam (11) le- 45 mez határolja, melyet az alsó (9) lemezbe besajtoltupk. Szükség esetén a (12) helyen a két lemez egymássas, össze is hegeszthető. A (13, 14) csonkokhoz csatlakoznak a rajz­ban fel nem; tüníeíett lángzók. Előnyös, ha 50 úgy mint a rajzban felíüntettük, a (8) válasz­falat és a felső (11) lemezt, legalábbis rész­ben, domborítjuk. A 2. ábrában a lángzótest oly kiviteli alakját tüntettük fel, amelybe a gázt felül- 55 ről vezetjük. E lángzótestnek szintén két (15) és (16) kamrája van, melyeket egymástól domborított (17) válaszfal különít el. A (17) válaszfalait alkotó lemezt a lángzótest alsó (18) lemezével a (19) helyen összehegesztet- go tük. A (15) kamra felső oldalát alkotó ugyan­csak domborítotí (20) lemezt pereme mentén a (18) lemezbe sajtoltuk. A gázt a felső kam­rába a (21), az alsó kamrába a (22) csonkon át vezetjük. A (21) csonkot a (20) lemezzel, 65 a (22) csonkot a (20) és (17) lemezzel össze-

Next

/
Thumbnails
Contents