133746. lajstromszámú szabadalom • Zöldtakarmánysziló, a takarmánylé elvezetésére való berendezéssel

Megjelent Í941. évi november hó Í5-éri. MAGTÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133746. SZÁM. X/e. (X/a.) OSZTÁLY. — Sch-6266. ALAPSZÁM. Zöldtakarmánysziló, a takarmánylé elvezetésére való berendezéssel. Ferdinand Schmidt Deutsche Futterkonservierung-s-Gesellschaft cég-, Verden-ban (Aller, Németország). A bejelentés napja: 1942. évi november hó 11. Németországi elsőbbsége: 1942. évi február hó 20. A találmány zöldtakarmánysziló, a takar­mánylé elvezetésére való berendezéssel és a találmányt az jellemzi, hogy oldalfala menitíén vagy oldalfalában a sziló fenekétől 5 annak közel felső széléig, azaz a sziló ma­gasságának legalább % részét kitevjö. ma­gasságra terjedő, alsó végén a sziló belső terével közlekedő, vízálló, léelvételező szál» lócsövtet tartalmaz. Ennek az az előnye, hogy 10 a lé állásának szinltje a takarmány tömegé­ben mindenkor ellenőrizhető, úgy hogy a szilóban lévő, sajtolt takarmány létartalmára vonatkozóan következtetéseket vonhatunk és túlságosan alacsony lészint esetén a felső, 15 esetleg túlságosan száraz rétegeket kellő idő­ben kivehetjük és elfogyasztiaíhatjuk, nehogy levegő belépése folytán nem kívánatos vaj­savas és ecetsavas erjedésbe menjenek át és megrothadjanak. Az erjedési takarmánylé 20 másrészt, ha a lé szintje a takarmánytömeg felszínét meghaladja, takarmányozás céljából a szilóból a száUócsövön keresztül kényelme­sen elvétethető, pl. e csőbe illesztett, szi­vattyúhoz csatlakozó tömlő segélyével. Mi-25 vei ia slzállócso meglehetősein1 szűk és magas, az erjedési takarmánylé felett mindenkor eléggé magas szénsavréteg képződik, mely levegő hozzájutását a le felületéhez megaka­dályozza és ezzel a leviet megromlás ellen 80 védi. Az egyébként szokásos, mélyenfekvő légödrök ezzel szemben aránylag nagyterűek és alacsonyak voltfcak, úgy hogy a lé felett eléggé magas szénsavréteg nem tudott meg­maradni és ezenfelül az ilyen alacsonyan el­helyezett légödrök igen erősen elszennyeződ- 35 tek. Ezek további hátránya, hogy nagy fe­nékfelületük folytán nem voltak teljesen ki­üríthetők. A italálmány előnyös foganatosítási alak­ját kapjuk, ha a léelvételező szállócső felső 40 végét fedővel zárjuk, pl. fafedovßl. Ennek előnye, hogy levegő belépését a csőbe meszr szemenően megakadályozzuk, amivel kap^ csoHatosaia a fedőnek nem kell légelzárónak lennie. Ezzel a Védőhatású szénsavréteget 45 messzemenően megitartjuk. A fedő zárral vagy lakattal elzárható is lehet, mivel a lé illetéktelen elvételét megakadályozzuk. A italálmány további előnyös foganatosítási alakja szerint ,a szállócső a sziló oldalfalától 50 elkülönített elrendezésű és a sziláfalhoz hoz­zá van erősítve, pl. szalagok vagy efféle szervek segélyével. Ezzel egyszerűsítjük a szilónak, valamint a léelvételező szállócső­nek az építését, emellett ez a szállócső máz- 55 réteges anyagcsőíből vagy olyialn egyéb! anya­gú csőből állhat, melynek belső felülete mázréteges, minekfolytán a lé mindenkor tiszta marad. A talajba részben süllyesztett és a talaj 60 felszínét csak csekély magasságban megha­ladó sziló számára különösen előnyös foga­natosítási alakot kapunk, ha a lé elvétele­zesére merítővödröt alkalmazunk, kiváltkép­pen előnyösen a lé nyomásának hatására ön- 65 működőén nyíló fenékszeleppel, mély a lééi-

Next

/
Thumbnails
Contents