133739. lajstromszámú szabadalom • Készülék forgásfelületek, különösen gömbalakú felületek előállítására

Megjelent 194t. évi november hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133739. SZÁM. XVI, d. OSZTÁLY. — O-l 845. ALAPSZÁM. Készülék forgásfelületek, különösen gömbalakú felületek előállítására. Felix Oswald gépgyári cég, Chemnitz. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 15. Németországi elsőbbsége: 1941. évi július hó 26. A találmány készülék forgásfelületek, kü­lönösen gömb-, illetve golyóaUakú felületek előállítására, illetve megmunkálására esz­tergapadon, vagy más szerszámgépen. Az em-5 lített alakú felületek előállítására, illetve megmunkálására való szerszámot rendszerint tokjával esztergapad vagy más szerszámgép szerszámszánján rögzítik. E toknak hengeres furata van, amelynek tengelye a, megmunká,-10 lásra kerülő felület középpontján megy át és a forgó munkadarab forgási tengelyét derék­szögben metszi. A hengeres furatban elren­dezett tengely egyik végén kézi kerék, fogan­tyú, vagy más1 ily alkatelem van, míg a ten-15 gely másik végen a forgácsoló eszköz, pél­dául! acélkés elhelyezésére tartó kar van. Ez a tartó kar elforgatható és elforgatás után a kívánt távolságban rögzíthető, úgyhogy a karral tartott kés különböző átmérőjű körök 20 mentén forgácsolhat. Az ismeretes készülékkel belső és külső felületek munkáihatók meg, de csak megha­tározott megmunkálási terjedelemben, amely azojriblan nagyobb munkadalrabok megmun-25 kálására gyakran nem elégséges, mert azok méretei a megmunkálási terjedelmen kívül vannak, ami miatt ilyen megmunkáláshoz különös méretű készülék szükséges. Az ismeretes készülékek, említett hátrányát 30 a találmány lényegében a megmunkálási ter­jedelem megnövelésével oly módon szünteti meg, hogy a készülék sz eddig merev ten­gelyirányból elforgatható. Az említett célból a készüléknek elforgató szerkezete van és pélldául rögzíthető forgási korongon, rendez- 35 hető el. A készüléknek találmány szerinti eJforga iható elrendezésével a megmunkálási terjedelem megnöveliihető, különösen abban az esetben, ha például nem egész gömb-, illetve golyófelületek, hanem gyűrűk vagy 4{) más ilyen alakzatok megmunkálásáról van szó. A munkadarab átmérője ekkor lénye­gesen nagyobb lehet, gyakran az eddigi lehet­séges megmunkálási terjedelem kétszerese, sőt adott esetben még ennél is nagyobb lehet. 45 A késtartó ekkor már nem a munkadarab közepe fölött, hanem attól oldalt forgácsol­hat. A találmány szerinti készülékkel min­denekelőtt nagy munkadarabok, mint például kézikerekek, zsinór dobok, gyűrűk és más 50 ilyen munkadarabok munkáP-lhaíók meg. A találmány szerinti készülékkel gömbszeletek domború vagy homorú felületei is megmun­kálhatok. A találmányt részletesen a mellékelt rajz 55 kapcsán ismertetjük, amelyen a találmány szerinti készülék példa gyanánt felvett ki­viteli alakját vázlatosan ábrázoltuk. A mel­lékelt rajzon az 1. ábra gömb-, illetve golyóalakú felület 60 esztergályozására való készülék elölnézete. A 2. ábra a, készülék felülnézete. Az (1) készüléket A—A tengelyével eszter­gapadon a fejszeg és a nyeregszeg csúcsai kö­zött a tengely középvonalának irányában az 65 úgynevezett csúcsmagasságban helyezzük el. Az (1) készülék középső (2) részének hátsó oldalán (3) tok van, amelyben elrendezett

Next

/
Thumbnails
Contents