133728. lajstromszámú szabadalom • Villamos kapcsolódugasz

Megjelent 194t. évi november hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133728. SZAM. VH/g. OSZTÁLY. — D-5568. ALAPSZÁM. Villamos kapcsolódugasz. Dunkel Ottó mérnök, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 30. Németországi elsőbbsége: 1941. évi január hó 28. A találmány olyan villamos kapcsolódu­gasz, melynél egy középső csapot rugalmas érintkezőelemek vesznek, körül'. Az eddig ismert, "ilyen szerkezetek hát-5 ránya, hogy a csúcshoz, ill. a középső csap­hoz közvetlenül vagy közvetve erősített érintkezőelemeken bevezetett áram egész­ben vagy részben a csapon végig a csúcs felé áramlik s így jut el az érintkezőkön 10 vissiziatfelé halladva a dugaszt befogadó hü­velybe; ennek folytán az érintkezők szá­mának megfelelő számú hurokpálya áll elő. Ha a kiapacsoP-ót nagyfrekvenciás váltó­áramokhoz például deciméter, centiméter 15 és még kisebb hullámhosszúságú generáto­rokhoz használják, ez igen kedvezőetlen ki­hatású, mert a keletkező árarnhurkok hosz­sza már ;a váltóáraim hullámhosszának nagy­ságrendjébe esik. Minthogy továbbá az 20 összes ismert szerkezetű ilyen dugaszoknál ea áram említett útján kívül még egy to­vábbi, ha nem is mindég biztos áramút áll elő, mely az érintkezők hátsó, az áram­bevezetés felőli végén át a hüvely felé visz 25 és a kapcsolószerkezetben ,a hurokalakú áramút melleit még örvénylés és más ked­vezőetlen és nehezen áttekinthető áram­viszonyok álhitek telő. Mindezek miatt az ismert dugaszok sokféle célra, főleg igen 30 nagy frekvenciákhoz (igen rövid hullá­mok), méréstechnikai beirejndezésekhez stb­nem alkalmasak. A feltalált új dugasznál e hátrányok el­kerülésére egyrészt az egyes érintkezők a dugíaisz hátsó, laz áramhozzávezéíés felőli v"3- 35 £én kaipcsolódlnialk a csatlakozórésszel, más­részt az érintkezők másik vége a középső tat főcsappal nincsen vezetőén össze­köive- Az ilyen dugasz pl, árambevezető magból, szigetelő anyagú középső tartócsap- 40 ból, tetszőleges számú és keresztmetszeaí külön-külön működő érintkezőből és egy rögzítőperselyből áM. De a mlag és a rög­zítőpersely is szigetelő anyagból lehe;, ami­kor isi az érintkezőik kivételével az egész 45 dugasz sziget előanyagú és az érintkezők csőszerű testet alkotnak. Végül valiamennyi tfartórész is vezető anyagból készülhetne, amikor csak az érintkezőket vagy a dugasz csúcsán az ezeket tartó helyeket kellene 5Q szigetelő védőréteggel, pl. lakk- vagy el­oxálbevonattal ellátni. A vezető mag és az érintkezők végei közé beiktatott szigetelő­testtel vagy bevonattal vagy ha valameny­nyi tíartórészt szigetelőanyjaigból készítjük, 55 elérjük azt, hogy az áram egyenes irányban haliad át ia dugaszt befogadó hüvelybe, úgyhogy aiz említett hátrányokat (hurok­alakú áramiutat, a kedvezőtlen áram­elosztást, stfo.-t) elkerüljük. így ott is lehet 60 dugaszkapcsolót használni, ahol e szem­pontból legnagyobbak az igények. Továbbá megfelelő, például körikeresztmetszetű érintkezők alklailmiazásával elkerülhetők a

Next

/
Thumbnails
Contents