133704. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nemkívánatos nagyfrekvenciás áramoknak villamos vezetőkről való elvezetésére, különösen zavarmentesítésére

Megjelent 1947. évi november hó lŐ-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÁfl SZABADALMI LEIRAS 133704. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. - F-9936. ALAPSZÁM. Berendezés nemkívánatos nagyfrekvenciás áramoknak villamos vezetőkről való elvezetésére, különösen zavarmentesítésre. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung- und Verwertung* von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske A. G. Berlin-Siemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 25. Németországi elsőbbsége: 1941. évi július hó 25. A találmány berendezés nemkívánatos Magyfrekvenciás áramoknak villamos veze­tőről való «Vezetéséhez, különösen zavar mentesítéshez és célja, hogy t aiz ilyen n,em-5 kívánatos1 nagyfrekvenciás államokat vala­mely villamos vezetőről a lehelőség szerint teljesen elvezessünk. Evégből a találmány értelmében a villa­mos vezető irányában legalább két, előnyc-40 sien egyforma nagyságú, tekercsialakú villa­mos kondenzátort egymástól közzel elvá­lasztottam, ia vezetékhez központosán ren­dezünk el és a kondenzátoróik közötti ve­zetőszakaszt, mintf 1 indukciós) vezeiéksza-15 kaszt alakítjuk ki, miméHett mindegyik tekercskanidenzáíornak hoimloikoldfeilaiból ki­•á'Hó egymásközt minden políatritásria rövidre zárt fegyverzetei vannak, melyek a villamos vezetővel, illetőleg a berendezést körülvevő 20 tokkal közvetlenül villamosan vezetőn van­nak összekötve. Különösen előnyös, ha a tekeraskondenzá­torok közötti vezetőszakaszt, indukciós ki­alakítás végett masiazavasból, vagy egymásra 25 rétegezett bádogokból készült, célszerűen gyűrűalakú testtel vesszük körül, melynek nagyfrekvenciás áramokkal szemben ele­gendő nagy permeabiütása van. Az árammal átjárt vezető okozta előmágnesezés csök-30 kentíése végett célszerű, ha a gyűrűben su­gárirányú légrést alakítunk ki, amelyet ak­ként méretezünk, hogy a hálózati áram mezejével a gyűrűben; keltett indukció az egész keresztmetszetben gy|ajkorlajtilag ál­landó legyen. Az ekként kialakított béren- 35 dezést a találmány értelmében, előnyösen karimiai közvetítésével, aljzaton, például a zavaró vezetőt körülvevő tokon rögzítjük és a karimát előnyösen úgy ßPlajkitjuk ki, hogy annak legalább két közpoinltosan felkvő, kör- 40 gyűrűalakú hídja van, melyeik közvetítésé­vel a rögzítéshez biapznált aljzattal villa­mosain vezető kapcsolatban van. A tekercí­kondenzátorok közt fekvő vezetőszakaszt kö­rülvevő, vasból ' készült gyűrűt előnyösen í5 ugyanolyan szélesre méretezzük, amilyen széles egy-egy kondenzátor. Hogy az elveze­tendő nagyfrekvenciás áriatmok e gyűrűn ke­resztül töjz egyik kondenzátorból a másikba ne folyhassanak, célszerű, h!ai a villamos ve- 50 zető és a vasból készült gyűrű között szige­telőanyagú csövet rendezünk el. Vasból készült gyűrű helyett mágneses terhelés végett ia villamos vezetőt a beren­dezésem belül egísz hosszában ferrómágne- 55 ses anyagú köpennyel is körülvehetjük. A mágneses hatású tömegeket a villamos ve­zetőhöz a lehetőség szerint közel rendezzük el és ilymódon tömör felépítésű, csekély anyagszükségletű szerkezetet állíthatunk elő. 60

Next

/
Thumbnails
Contents