133702. lajstromszámú szabadalom • Átvivő berendezés

Megjelent 1947. évi november hó 3-án. MÁGYÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133T02. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — F-9T72. ALAPSZÁM. Átvivőberendezés. Fides Gesellschaft für die Verwaltung" und Verwertung" Ton gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin-Siemensstadt-i cég" jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 3. Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hó .4. Drótnélküli kétirányú beszédforgalomban az adót egyidejűleg stzuperponálással dolgozó vevőoszcillátorként szokták használni, úgy, hogy mindkét irányú hírközlésnél köfcös an-5 termával dolgoznak. Az ilyen berendezésnek az a hátránya, hogy ia kisfrekvenciás adás visszaáramlik és az összeköttetés stabilitása csak nehézségekkel tartható fenn. A találmány drótnélküli átvivőrendszer, 10 amellyel mindkét iráíniybala forglallom bonyolít­ható le és amelynek adáshoz és vételhez közös antennája és közös oszcillátora van, A talál­mány szerinti berendezést az jellemzi, hogy abban modulátorok akként vannak elren-15 dezve, hogy az adott jel, illetve hír frekven­ciahelyzete az adó ©lőtt más, mint a vett; hír vevő mögötti frekvenciahelyzete. A két irányban, tehát a vétel és atz adás irányá­ban átviendő híreket a tulajdonképpeni adó 20 efött modulálással vagyis frekvenciaátala­kítással egymástól eltérő frekvenciahelyze­tekbe hozzuk. Ezzel azt érjük el, hogy az oszcillátoron a két jelzés egymástól a külön­böző frekvenciák következtében van eíkülö-25 nítve. Az alacsony frekvenciás hír tehát már nem áramolhat vissza és az összeköttetés ki­elégítő stabilitása nehézség nélkül elérhető. A találmány szerinti megoldásnál az eddi­givel szemben csak kevés járulékos eszközt 80 kell alkalmazni. Így például elegendő, ha csak az egyik híradás ágában alkalmazunk frekvenciaiátalakítókat (modulátorokat). Ele­gendő ugyanis, ha csak az egyik irányú hír­frekvencia helyzetét toljuk el modulálással. A találmány értelmében továbbá előnyös, ha 35 az átviendő hírek az adó előtt és a vevő mö­gött oly frekvenciahelyzetben vannak, amely a hordozóáramos technikában használatos hordfrekvenciás rendszereknek _ megfelel, úgyhogy a találmány szerinti berendezés 40 drótnélküli adókitfa közvetlenül kapcsolható anélkül, hogy az ilyen átmenetnél újabb mo­dulálás volna szükséges. A találmány mind amplitúdójukban, mind frekvenciájukban modulált adóknál1 jelentős 45 és mind többsávos összekötéseknél, mind egyszerű drótnélküli összekötéseknél is hasz­nálható. A rajzban a találmány egyik példakénti kivitel alakját vázlatosan tüntettük1 fel. A'50 kétirányú forgalomhoz készült drótnélküli átvivőrendszernek mindkét Irányhoz közös (A) antennája, valamint adáshoz és vételhez közös oszcillátora van. A drótnélküi úton ér­kezett hír hordfrekvenciája például (F2) és §§ azt az (A) antenna a (Ü) szuperponáló készü­lékre adja, ahol arra az adáshoz és a vétel­hez közös oszcillátorral létesített (FI) frek­venciát szuperponáljuk. Ilymódon (FI—F2) közbenső frekvenciát kapunk, amelyet a felL 60 vett példában a középfrekvenciás -ZF) rész­ben egyenirányítunk. Ekkor a (I) kimenő-

Next

/
Thumbnails
Contents