133699. lajstromszámú szabadalom • Elektronsokszorozó, melynek háló- vagy rácsalakú elektródái vannak

Megjelent 1947. évi november hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133699. SZÁM. VIl/j. OSZTÁLY. — F-9735. ALAPSZÁM. Elektronsokszorozó, melynek háló- vagy rácsalakú elektródái vannak. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung' und Verwertung vor gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft berlin-siemensstadti cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 7. Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 7. Ismeretesek háló- vagy rácsailakú ütköző­elektródákkal felszerelt elektronsokszoro­zók, melyeknél az egyes elektródákon kivál­tott szekunder elektronok az elektródák 5 egyes hutaiad vagy pálcái közötti közökön áthatolva, gyorsító mezőbe jutnak és a leg­közelebbi ütközőelektródára csapódnak. A szekunder elektronok számának növelése végett ily sokszorozóknál a huzalokat vagy 10 pálcákat különleges alakúra készítették, avégből, hogy a szekunder elektronok lehe­tőség szerint oly helyen szabaduljanak fel, amelyről a következő elektróda gyorsító me­zejébe juthatnak. Az ilyen elektronsokszo-15 rozó csövekben azonban viszonylag kis meny­nyiségű szekunder elekron termelhető, mert a szekunder elektronok nagy száma arra az elektródára tér vissza, amelyből kiindult. Ezeket a viszonyokat az 1. ábra kapcsán 20 magyarázzuk. (1) a hálóalakú ütköző elek­tróda huzalai, amelyeket a primer etektro­' nok a (2) nyilak irányában érnek. A poten­ciál lefolyását a (3) vonalak tüntetik fel. Az egyes vonatokon a potenciálértékeket 25 számszerűen feltüntettük, A valóságban elő­forduló méretviszonyok ábrázolása végett a rajzban az (5) számú vonallal 0.1 mm-nek megfelelő úthosszát tüntettünk fel. A kivál­tott szekunder elektrónok közepes sebessége körülbelül 3 Volt. Ez azt jelenti, hogy a 30 szekunder elektronok az elektróda előtt a megelőző elektróda irányában fekvő mező felé csak oly potenciálvonailig ha­ladhatnak, amely az elektróda potenciál­jánál 3 Volttal kisebb. Az ábrában felünte- 35 tett viszonyok között tehát a 100 Volt po * tenciáiu elektródából kiinduló szekunder elektronok iá 97 Voltnak megfelelő poten­ciálvonalig juthatnak. Ennek az a következ­ménye, hogy az elektronok röviddel az elek* 40 trőda előtt megfordulnak és ismét az (1) elektródára térnek vissza. Az elektronpá­lyákat az 1. ábrában nyilakkal berajzoltuk. Ha tehát a szekunder elektronok az 1. áb­ráiban külön .vonalkázással megjelölt elek- 45 tródafelületbő'l indulnak ki, úgy nem jutnak abba a gyorsító mezőbe, amely az elektro nofeait a következő ütköző elektródához; ve^ zeti. Az elektronsokszorozásban tehát csak azok az elektronok vesznek részt, amelyek 50 a,z ütközőelektródák oldalain válnak sza­baddá. A találmány abból indul ki, hogy az üt* köző-alektródákniafc az elektronokra kifejtett fent lleírt lefogó haitása csökkenthető, ha 55 annak a pályának a hosszát, amelyen a sze­kunder elektronok az ütközőelektródáról eltávoznak, a rácsnuzalók vagy pálcák szé»

Next

/
Thumbnails
Contents