133693. lajstromszámú szabadalom • Önműködő átfolyó és lezsákoló mérleg

if^TPffP5 ?% ,-*r*** •wr^nvi'W^W^wryW^^^^TM*1 ^ 1 ^' *" **' Megjelent 1941. évi november hő 3-án. MAGTAB SZABADALMI BIRÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 133693. SZÁM. VJI/f. OSZTÁLY. — S-19263. ALAPSZÁM. Önműködő átfolyó és lezsákoló mérleg. Sziget István inalomtulajdonos, Szászvár. A bejelentés napja: 1942. évi december hó 18. Az eddig használatos önműködő mérlegek, melyeket átfogó anyagok (liszt, gabona stb.) leméresére, valamint adagolt kimérésre, u. n- lezsákolásra alkalmaztak, komplikált 5 szerkezetűek, előállításuk költséges, felsze­relésük és kezelésük körülményes és így csak nagy üzemek szerezhették be és alkal­mazhatták. E mérlegek alkalmazása nélkül a malmokban, raktárakban, gazdaságokban 10 tárolt anyag lemérése, különösen pedig ada­goló kimérése hosszadalmas és költséges. A találmány tárgyát képező mérleg mind e hátrányt kiküszöböli. Előnye, hogy egy­szerű szerkezetű és könnyű kezelésű, gyors 15 működésű, úgy átfolyó mérlegelésre, mint lezsákoláshoz egyaránt használható, pontosan és gyorsan átállítható, azonkívül pedig ol­csón állítható elő és így kis üzemek és gazdaságok is beszerezhetik:' 20 A találmány, mely alátámasztott vagy fel­függesztett kétkarú emelőből, annak egyik végére felfüggesztetí, a mérendő anyagot tartó edényből és másik végére felfüggesz­tett, a tartóedény és a kimérendő anyag 25 összsúlyának megfelelő mérősúlyból áll, lé­nyege az, hogy a mérendő anyagot tartó edény egy forgathatóan ágyazott, palásttfe­lületén nyitott, belső részében pedig szaka­szokra osztott dob, mely a meghatározott 30 súly elérésié által átállítódó beöntőgarattal és ugyancsak a dob süllyedése által kikap­csolódó akasztószerkezettel van ellátva. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező mérleg egy példaképpen felvett kiviteli 35 alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a mérleg függélyes hosszmetszete, a 2- ábra a mérleg előnézete és az elvezető­garat metszete, a 3. ábra pedig az elvezetőgaratnak a 2. ábra A—B vonala mentén vett metszete. 40 A rajzon (a) a mérleg kétkarú emelője, fb) az alátámasztási- vagy felfüggesztési cél, (c) pedig a mérősúly. E súly a mérendő anya­got tartó szerkezet súlyával és a mérendő egység súlyával egyenlő. A kétkarú emelő 45 nek,a súlytartóvali ellentétes (d) vége kétágú, mely ágak közrefogják az (e) dobot és mind­egyik ág végére egy-egy (f) tartórúd van felakasztva, melyeknek alsó vége csapággyá van kialakítva. E csapágyakban fékszik .az 50 (e) dob (g) tengelye, úgyhogy a dob e ten­gely körül forog. Az (e) döb két oldala zárt, palástfelülere azonban nyitott, belső része pedig szaka­szokra van osztva. A rajzon feltüntetett kivi- 55 teli alaknál a dob belseje hat szakaszra van osztva és a szakaszokat elválasztó (h) falak két-két lapból állanak vagy kétrétre van­nak hajlítva, melyek falai egymással tompa­szöget alkotnak. 60 A dob fölött (i) beöntőgarat van, mely a (j) csap körül lengethető'. A garattal össze van erősítve a (k) áHítókar, mely (1) húzó­rúgóval van egy rögzített ponthoz; kötve- Az (e) dobon, a szakaszok mindegyikénél agy- 65 egy (m) ütközőcsap van megerősítve, melyek a dob süllyedése közben a (k) kart szabaddá teszik, mikor is az (1) rúgó azt az eredmény­vonallal jelzett helyzetbe rántja az (i) garat­tal együtt, míg a1 dob elfordulása u'án fel- 70

Next

/
Thumbnails
Contents