133668. lajstromszámú szabadalom • Betűtartó készülék kézi szedéshez

Megjelent 1947. évi november hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133668. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — P-9853. ALAPSZÁM. Betiitartó készülék kézi szedéshez. Perr Gyula üzenitulajdonos, Pécs. A bejelentés napja: 1940. évi június hó 5. A kéziszedéshez a betűszedő túlnyomó­részt még a íckrekeszre osztott, nyitott szedő­szekrényből emé'i ki a betűket, jeleket, szó­közöket, sorkizáródi3<r!albok;-:t stb, egyenként 5 jobb kezével és rakja megfelelő helyzetbe hozva a bailkezében tartott, úgynevezett szedővaisbaoi egymásmellé. Kéziszedékre az alkisilmas, nyitott csaternákban rendezett betűanyag eddig csak kisebb kézinyomdák-10 nál (főként fa- és gumibetűkkel) volt haszná­latos, továbbá :?.! csatornás hengernyomógé­peknél a csatormavégen hozzáilleszthető nyi­tott csat Irnasorban rendezett betűkészlette, \ melynél minden betű- stb. fajta, külön-kü-15 lön csatornában nyugszik. A 115.627. számú magyar szabadalmi leírás egy új szedési mód­szert ismertetett, amelynél oldalfalaik és köz­tük elhegyezett közt tartó lécek által mind­•kéit végen nyitott, a 'szedésre használt vége 20 irányában, emelkedőén dűlt és egyik végén fölfelé lépcsősen visszi;iugró, a betűket köz­vetlenül tartalmazó rekeszeket képező ké­szülék adja a rendezett betüanyagot a kézi­ezédéshez. Az ott isimertetett dr. Móricz 25 Miklós-féle módszerre1-' a kéziszedéra úgy tör­ténik, hogy jobbkézzel sorba haladva a be­tűnként rendezett csatornákban sorakozta­tott betű'-orcken, rendesen mutató- és hü­velvkúijunkikal egymás után emeljük ki a 30 betűket és tartink '?wokat elő"vö«en pvíí­rűs vagy kisi-uiiunkkiail támasztva addig, amíg a kiszedett betűkből egy bízón vo'a hosszúságú sorrész alakú". Az így kiszedett smrés'zt a balkéz fámogfatásának felhaszná­lásával közvetlenül i?- készülék mellett vagy H5 fö'ött elheyezett szedőhajóba rakjuk be. Az ily kézi betűszedésnél tehát az ú. n. szedő­vas telj elven mellőzhető és ennélfogva a négy-öt sor szedést sem kell onnét a szedő­hajóba átemelni. Az ezen kézi szedőmódszer- 4(! hez ismeretesíié vált készülék a rekeszek föl­felé lépcsősen visszaugró betűszedő végein kívül a rekeszek ellenkező másik, megköze­lítően függőleges síkbaeső végén minden re­kesz még el yplt látva kézzel egyenként mű- 45 ködtethető. mozgatószervvel és arról hajto't, a rekesz-fenéken nyugvó, betűtáma&zitó-, és továbbító tolókával. Az ismeretes betűtartó készülékeknek azonban oly hátrányai vannak még. hogy az 50 elvben jól beváló Móriez-féle kéziszedő módszer elterjedését is akadályozták. Egy­egy egyforma betűkből rendezett sorok gyors pótlását s kicserélését épúgy nem tet­ték lehetővé; mint az egész betűkészlet 55 gyors és biztos kicserélését sem, sőt még a kész szedés utólagos elosztása is csak a ké­szülékben, a szedés hosszabb idejű félbesza* kításának tartamig alatt vált lehetővé. A mozgatószervek könnyű és üzembiztos ke- 6° zelését sem biztosították az eddigi kivitelű ké-izülékek. Ezen ismert kivitelnél nem le­het több fajta különböző nagyságú és (vagy.) metszésű betűkészletet könnyű és gyors mó­don kicserélni a készüléken kívül tartalékolt 65 megfelelő kénzletből. Az észlelt hiányokat és hátrányokat a je­den .találmány szerinti készülék teljesen.

Next

/
Thumbnails
Contents