133666. lajstromszámú szabadalom • Vágányláncos jármű kormányszerkezete

Megjelent 1947. évi november hó 3-án. MAGYAK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 133666. SZÁM. XX/a/2. (XIX/c.) OSZTÁLY. — Jí-3733. ALAPSZÁM. Vágányláncos jármű kormányszerkezete. N. S. ü. Werke Aktiengesellschaft cég-, Neckarsulm és Kniepkamp Ernst mérnök, Berlin-Charlottenfourg. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 30. Vágányláncos járművekhez való kormány­szerkezetek, melyeknél a vágányláncokat kettős differenciális kerékmű fékjeinek mű­ködtetésével kormányozzák, már ismeretesek, 5 E szerkezetek nagysúlyú járműveknél meg­felelő áttételekkel lehetővé teszik, hogy a kézi erővel töríénő kormányzáshoz csekély erőkifejtés legyen szükséges. Kissúlyú vágányláncos járműveknél, me­„ lyeknek egy mel'ső kitéríthető futókerekük és két hátsó vágányláncuk van arra lehetne gondolni, hogy kitéríthető futókerék kor­mányszerkezetét, a féken át, egyszerű diffe­renciális kerékmű révén csatlakoztassuk a 15 vágányláncokhoz. Ez a megoldás azonban meg­hiúsult, meri a lassanjáró vágány láncok ka­ny&rbahozása nagy forgató nyomatékot igé­nyel, tehát kanyarodáskor a motor által kifej­teit forgató nyomatéknak mintegy felerészé: kellene a fékkel megsemmisíteni. Ez azonban annyit jelent, hogy oly kanyarulatokban ha­ladva, melyekben csupán a mellső futókerék kitérítése nem elegendő, az erőveszteség oily nagy, hogy a motor te^esítménye már nem volna elegendő a jármű meghajtására, külö' nősen akkor, ha a járműnek nagy a megter­helése. 20 25 E szempontokból kiindulva a találmány szerint, mellső futókerékkel és két hátsó vá­gánylánccal felszerelt könnyű járműveknél, 30 nem az egyszerű differenciális kerékműnek, hanem a bevezetésiben említett kettős diffe­renciális kerékműre ható kormányszerkeze­tei cly módcn alkalmazzuk, hogy.ai két hátsó vágányláncot a mellső futókerék kitérésétől S5 függő mértékben befolyásolja. Ily módon kézi erővel könnyen eszközölhető kormány­zás válik lehetővé, mely a jármű rendes ha­ladását nem gátolja, mert a motor teljesít­ménye teljesen a jármű előrehajtására áll rendelkezésre. Szabadalmi igénypont: 40 Kormányszerkezet vágányláncos járművek­hez, melyeknél a vágányláncok kettős differenciális kerékmű fékeinek lefékezé­sével kormányoztatnak, azzal jellemezve, hogy ezt a vágánytánckormányszerkezetet 45 kitéríthető mellső futókerékkel és ké* hátsó vágánylánccal felszerelt járműhöz úgy alkalmazzuk, hogy a vágányláncok a mellső kerék kitérésétől fü^gő mérték­ben kormányoztassanak. 50 Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelps: Nedeczky László igazgat<5.

Next

/
Thumbnails
Contents