133661. lajstromszámú szabadalom • Berendezés biztosítóeszközök állapotának távjelzésére

Megjelent 1947. évi november hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133661. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. — L-8951. ALAPSZÁM. Berendezés biztosítóeszközök állapotának távjelzésére. Licentia Patent-Verwaitungfs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelentés- napja: 1942. évi_ október hó 23. Németországi elsőbbsége: 1941. évi október hó 25. Sok esetben kívánatos, hogy biztosítóesz­közök, mint olvadóbizto-ítékok, önműködő kapcsolók, stb. állapotát távolfekvő helyen ellenőrizzük. Erre a célra olyan berendezé-5 eeket létesítettek már, melyeknél pl. a bizto­sítékoknál használatos vizsgálóhuzallal rugó­hatása alatt álló pecket vagy kapcsolóemelőt kötöfltieik össze. A vizsgáfehuzial kiolvadájiafcor a szabaddá váló pecek vagy kapcsolóemelő 10 jelzőberendezés bekapcsolására vailó kapcsod­lét hozott működésbe. Effajta berendezések­nél az eUenőrzőhuzialnak mechanikailag igen hagy ellenállóképességűnek kell lennie. Továbbá ilyen huzalok kiolviadá-ánál féhyív 15 csap ki, mely a berendezés biztonságát veszé­lyezteti. Ezeket a hátrányokat a találmány szerinti berendezés, — melynél kapcsolóiényív: nem keletkezhetik — kiküszöböli. A találmány 20 érteimében az ellenőrzendő biztosítóeszkÖT zökkel, mint olyaidóbiztoisítékokkal, önmű­ködőfeapcsolókbal, atb. párhuzamosan köd­fény kisülésikiözt kapcsolunk, melynek egyik etektródájia) a ködfény kisülési hő hatására 25 alakját változtatja és ezzel olyan kapcsoló érintkezőit működteti, mely kapcsoló jelző­berendezést vezérel és ai ködfény kiíiilésiköz elektródáival együtt előnyösen üvegedény­ben légmentesen van elzárva, mely edényen 80 a megfelelő hozzávezetéseket légzáróan ve­zettük át. A találmány érteimében továbbá a köd­fenykißülesikö'Z elekttiródáinak egyik hozzávet zetésébe járulékos áramforrást kapcsolunk, melynek feszültsége legalább akkora, mint a 35 ködfénykisülfeköz égési feszültsége, de ki­sebb, mint a gyujtófeszültség. A kivitelt to­vábbá úgy foganatosíthatjuk, hogy a köd­fénykisüilésköz hő hatására lalak változást szenvedő elektródáját a jelzőberendezést 40 működtető kapcsoló egyik érintkezőjével ve­zetőileg kötjük össze. A [kapcsolóérintkező­ket azonban az azokat működtető elektró­dáktól szigetelten is elrendezhetjük. Minthogy a biztosítóeszközök állapotának 45 távjelzésére való berendezés alkatrészei igen kis méretekben állíthatók elő és légmentesen rázkódtatást állóan üveg vagy hasonló anyag­ból állö edényben vannak, melynek befeeje mindenkor megfigyelhető, a berendezés bár- 50 mikor 'ellenőrizhető és általánosan használ­ható. Az 1—5. ábrákban a találmány példakép­peni kiviteli alakjait szem leltettük. Az, 1—3. ábra sugairas hálózatban elrendezett bizto- 55 sítóeszközök állapotánlak távjelzésére való különféle berendezést, a 4. és 5. ábra hurkolt vagy hasonló módon kettősen táplált háló­zatokban levő biztoisítÖeszközök állapotának távjelzésére való berendezéseket szemléltet. 60 Az 1. ábra szerinti elrendezésnél, — mely­nél biztosítóeszközöknél pl'. (1) olvadóbiztosí­tékot alkalmazunk —• az egyik biztosítékhoz párhuzamosan ködfénykisülésiköz mindkét, (2), (3) elektródáját kapcsoltuk. A (2) elek- 65 irodai emellett — pl kettősfém alkalmazása*

Next

/
Thumbnails
Contents