133613. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyenesláncú nagyfokúan polimer anyagok alakítására

Megjelent 1947. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133613. SZÁM. IV/h/1. (Xl/b.) OSZTÁLY. — F-10005. ALAPSZÁM. Eljárás egyenesláncú nagyfokúan polimer anyagok alakítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 19. Számos ismert egyenesláncú nagyfokúan polimer anyagnak filmekké,, rostokká és egyéb képződményekké való alakítása eddig technikailag nincs teljesen kielégítő módon 5 megoldva, mivel a különböző effajta vegyü­letekhez, vagy az oldószerek, vagy a lágyító­szerek nem állanak rendelkezésünkre, vagy pedig e műanyagok valiamelyikének ismert oldószere túl drága, illetve csupán nehezen 10 nyerhető vissza. Egyéb esetekben az eddig ismert oldószereknek erős korróziós hatásuk van, vagy pedig az egészségre nagymértékben ártalmasak, illetve tűzveszélyesek. Ilyen egyenesláncú nagyfokúan polimer anyagok, 15 melyekre a fentebb elmondottak valamilyen formában vonatkoznak, például a poliakrü­nitril, poliviinilklorid,pol!Ídiklöretilén, a 100 C° fölötti lágyulárpontú utánklórózott poU-vinilklorid, polivinilkarbazol, polisztirol, po-20 llamidok, cellulózatriacetát és egyebek. Ügy találtuk, hogy a fentebb említett tel­jesen különböző fajtájú műanyagok rendkí­vül hatékony oldó- és lágyítószerei az oxi­savák, előnyösen a y-oxikarbonsavak lakton-25 jai. Már a legegyszerűbb y-laktonnakj, például a butiralaktonnak is, mely újabban techni­kailag viszonylag könnyen hozzáférhető, í-ejridkívül sokoldalú oldóképessége van, ami­nek következtéban a legtöblb fentebb említett 30 műanyagból e laktonmal minden nehézság nélkül nagy százalékú oldatokat készíthetünk. E sokoldalú oldóképesség azonban nincs a butiiroilaktonra korlátozva, hanem homológ­jai, mint a Y-vallerolakton, "Hzokaprolakton, y - normálpakrolakto'n, T - dietilbutirolakton. 35 l'-valerolakton har.ün'ló előnyös tulajdonságo­kat mutatnak. Monyöif továbbá, hogy e vegyületeket ol­dószerként njem kell tiszta alakban használ­nunk, hanem mivel az eddig ismert szerves 40 oldószerek legtöbbjével keverhetők, ezekkel az oldósizeirekkel teszőlegesen higíthatók. Az eddig példaként felsorolt laktomokat elsősor­ban oldószereknek tekinthetjük, mivel nor­mális hőmérsékleten többnyire folyékonyak 45 és visson.ylag alacsony farrpomtjuk var.. Ezzel szemben az alifás és főleg aromás, illetve hidroairamás helyettesítőket tartalmazó iaíkto­nok különféle imMiydigok kitűnő lágyít ósize­rei. lyen laktonok például a T-feniloxívajsav- 50 lakton, Y-ciktohexilvajaavlakton, y-naftiloxi­vajsavlakton, 7-feniiloxi-valeriánsav-lakton, Menilvalerolakton, Y-feniloxivalerosaviak­tcn, benzc-fenomdikarbonsavlakton, oxifenil­ecetsav-laktoin, oxifenilpropionisav-laktoni és 55 egyebek. E vegyületeket, melyek normális hőmérsékleten legnagyobbrészt szilárd anya­gok, a lágyítandó műanyagokba önmagúk­bajri ismort eljárások szerint gyúrás, vagy hengerlés útján, meleg alkalmazásával 60 50%-nyi mennyiségig dolgozzuk be, amivel a nagyfokúan polimer anyagokat képlékennyé tesszük, úgyhogy azok ezután könnyebben dolgozhatók fel. Ugyanúgy, mint a laktonok­/

Next

/
Thumbnails
Contents