133610. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényképészeti színképek előállítására

Megjelent 1947. évi október hó 15-én. MAGTÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133610. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — F-9892. ALAPSZÁM­Eljárás fényképészeti színképek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/Main. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 30. Németországi elsőbbsége : 1941. évi június hó 30. Ismeretes, hogy fényképészeti színképek­nek festékelőhívással való előállítása végett a sárga kép festékképző anyagaként acilecet­savszármazéko'kat alkalmaznak. Evégből1 is-5 mert javaslat szerint a fényképészeti előhí­vókhoz, melyek előhívóanyagkénti előnyösen p - fenilén - diaminszármazékot tartalmaz­nak, acilecetéaztert vagy az acilecetsav aro­más am'idjait adagolják. Ismeretes továbbá, 10 hogy a halogénezüst-emulziós rétegekbe már előre acilecetsavamidokat adagolnak, mélyeket különösen diffúziót gátló gyökök bevitelével diffuzióállóvá tettek. Többszínű képeknek, különösem a szub-15 traktív elv szerint való előállításánál1 külö­nösen előnyös oJy is'árga festékek alkalma­zása, melyeknek abszorpciós maximuma le­hetőleg a spektrum rövidhullámú részébein. van és amelyeknek abszorpciós görbéje a 20 hosszabb hullámok köirzete felé lehetőleg meredeken esik. Ennek az előnyös feltétel­nek megközelítésével elérhető, hogy a vörös és sárga festék abszorpciós görbéi egymást kis mérteikben átlapolják, mimefetlt ezeknek 25 az abszorpciós tulajdonságoknak különösen akkor van előnyös hatásuk, ha a többszínű kép másoló-minta. Ügy találtuk, hogy oly sárga kinoniminfér­tekéket, melyek a fentebb megadott előnyös 30 feltételeknek különösen megfelelnek, akkor kapunk, ha fesftékképző összetevőkként oly benzoilecetsavszármazékokat alkalmazunk, melyek a fenilmagon egy vagy több étersze­rűen kötött helyettesítőt tartalmaznak. Kü­lönösen előnyösek oly helyettesített benzoil- 35 ecetsavak amidjai, melyek a megfelelő bein­zoileeetészterekből állíthatók elő- Effajta éterszerűen kötött helyettesítőket tartalmazó benzoilecetészterek például a következők: p-metoxi-benzoil-ecetészter, mrimetoxi-ben- 40 zoil-ecetésztert, o-metoxi-benzoil-ecetészter, az etoxi-benzoil-ecetés'zterek, 3.4-dimetoxi­-benzoil-ecetéEizster, a 3>4-dioxi-benzöil-ecei­ésizter belső metiTénétere, a fenoxi-benzoiil­ecetésizterek, a ciklohexiloxi-benzoiil-ecetész- 45 terek. Ezeket az észtereket önmagukban köz­vetlenül festékképző összetevőkként használ­hatjuk. Előnyös azonban:, ha e vegyüeleteket aromás aminokkal, például aniMnnal, anizi­dinnel, klóranilinnal, 2-aminobenztiazolIal, 50 naftilaminnal a megfelelő arilidekké reagál­tatjuk, mimeUett az ekként előállított arilidek tulajdonságait mint például oldhatóságát, kristályosodási képességét, a rétegképző kol­loidokkal szembeni diffuzióállóságát és a fes1 - 55 tékképzőkből keletkező k'inoiniminfestékeket abszorbeáló képességét a legkülönbözőbb mó­don befolyásolhatjuk. Az említett aromás aminők oly helyettesítőkéit is tartalmazhat­nak, melyek közvetlenül vagy vegyi átalaku- 60 t

Next

/
Thumbnails
Contents