133594. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzadás elleni kenőcs előállítására

Megjelent 194*?. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BTRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 133594. SZÁM. IV; h/l. (lV/h/2.) OSZTÁLY. — K-8495. ALAPSZÁM. Eljárás izzadás elleni kenőcs előállítására. Kadics Mihály ortopéd cipésssmester, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 30. Izzadás elleni szer, különösen lábgyógyító szer gyanánt tudvalevőleg régtől fogva alkal­maznak faggyút. Csupán a faggyú használata azonban —• tapasztalat szerint — csak, pilla-5 natnyilag idéz elő javulást. Egyedül faggyú­val gyökeres gyógyítás nem érhető el-A végzett kísérletek azt niujattáfc, hogy a találmány szerintii eljárással készült kenőcs a benne alkalmazott hatóanyagok folytán a 10 kívánt célnak kifogástalanul megfelel, mivel az izzadást, pállást és bőrkeményedést •— a test bármely részén — megszüBteti s a bőr­réteg 'természetes puhaságát nyeri vissza. A találimány szerinti, izzadás elleni szer 15 előállítását; célzó eljárás lénvege abban van, hogy marha- és szarvasfaggyut sókkal (pl. timsó, konyhasó citromsó,) melyutóbbi ösz 'szetétele: C3 H40H(COONo) 3 , 2H2O és neve: trináiriumciirát), glicerinnel, zöld állapotban 20 lévő útifűvel és ugyancsak zöld állapotban lévő fehériilioim-sziromlevéllel1 magában véve ismert kiképzésű keverő- és zúzógépben jól összekeverünk és áttörünk. E műveletet ad­dig ismételjük, amíg teljesen egynemű masz-25 szát nem kapunk. Az ily módon előállított, fenti összetételű kenőcs az izzadó testrészre igen vékony, mintegy leheletszerű vékony rétégben fel­víve, az izzadság képződést megakadályozza. 30 Gyakorlati kisérleteim során azt tapasz­taltam, hogy a 'tialá'lmányszerinti izzadás el­leni kenőcs célirányos összetétele a következő: 60 s.r. marhafaggyú, 10 s.r. szar vasfaggyú, 10 s.r- timsó és konyhasó együttesen, 35 10 s.r. glicerin, 5 s.r. útifű zöld áU'apotlban és 5 s.r. fehérlüiom-sziromlevél zöld álla­potban. Világos azonban, hogy aiz e kiviteti példa- 40 ban megadott súlyarányok a találmány kere­tén belül változtathatók. Szabadalmi igénypontok. 1. Eljárás izzadás elleni kenőcs előállítására, melyre jellemző, hogy marha- és szarvas- 45 faggyút sóval, glicerinnel, zöld állapotban lévő útifűvel és ugyancsak zöld állapot­ban lévő fehérliliom-sziromlevéHel magá­ban véve ismer jj keverő- és zúzógépben jól összekeverünk és áttörünk e műveletet 50 mindaddig ismételve, amíg teljesen e-»v nemű masszát nem kapunk. 2. Az 1. igénypontban meghallározott eljá­rás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy 60 S-T. marhafaggyút és 10 s.r. szarvas- 55 faggyút, együttesen 10 s-r. timsóvai és konyhasóval, 10 s.r. glSceünnel, 5 s.r. zöld állapotban lévő útifűvél és 5 s.r. ugyan­csak zöld állapotban lévő fehérliliom­sziromlevéHel keverünk és gyúrunk Össze 60 és törünk át annyiszor, amíg egynemű masszát nem kapunk. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda rt., Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős vezető: Nedeczky László igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents