133588. lajstromszámú szabadalom • Motorkerékpárhoz való üzemanyagtartály rászerelt légszűrővel

Megjelent 1947. évi október hó 15-ón. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133588. SZÁM. XX/a/8. OSZTÁLY. — M-12371. ALAPSZÁM. Motorkerékpárhoz való üzemanyagtartály rászerelt légszűrővel. Bayerische Motoren Werke Aktieiig-esellschatt, München. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 7. Németországi elsőbbsége: 1941. évi augusztus hó 2. Motorkerékpároknak nagyon poros, forró vidékeken való üzeméhez elegendő nagyságú szűrő elhelyezése a motorkerékpáron rendel­kezésre álló hely szűk volta miatt nagyon 5 nehéz. Javasolták már a szűrőnek a porlasztótól ekülönített elhelyezését a motortömbnek vagy a jármű vázának olyan pontján, ahol elegendő friss levegőt kap, azonban ennek a 10 megoldásnak ajz a hátránya, hogy szűrő oly alacsony helyre kerül, ahol ellepi a kerekek­től felvert por és ahol ezenfelül vízen való át gázolás esetében könnyen elöntheti a víz is, aími jelentős üzemzavarokat okozna. 15 Gépkokcsikoini ezért felfelé irányuló csővel olyan magas pontra helyezik a, levegőt be­bocsátó nyílást, ahol már csak kevés por van. Ez a megoldás azonban motorkerékpá­rokra már a helyszűke miatt sem alk'almaz-20 haló, eltekintve attól, hogy a felfelé irá­nyuló cső akadályozná a vezetőt gépének kezelésében. A találmány nemcsak az említett nehézsé­geket küszöböli ki, hanem egyúttal bizto-25 sítja az üzemanyag jó hűtését is, ami fő­ként forró vidékeken használandó motor­kerékpárok esetéiben nagyon fontos. A talál­mány szerint a szűrőt az üzemanyagtartály tetején helyezzük él és a levegőt szűrőből a 30 porlasztóba vagy porlasztóikba vezető eev vagy több csővezetéket az üzemanyagtartá­lyon vezetjük keresztül, Ennek az elrendezésnek számos előnye van. A szűrő a járműnek egyik legmagasabb pontján szívja be a levegőt és ennélfogva 35 aránylag kevés por jut beléje, víz pedig egyáltalán nem, nyomulhat be a szűrőbe. Minthogy a levegőt szívó cső hosszának je­lentős része az üzemanyagtartályon belül van, ez a cső jól hűti az üzemanyagoí, ami 40 főként a forró földövben használt motor­kerékpárok esetében nagyon előnyös. A szűrő könnyen hozzáférhető és ennélfogva kijny* nyen tisztítható- Jelentős előnye a talál­mánynak végül az is, hogy a szűrőnek az 45 üzemanyagtartállyal való szerves egyesítése csökkenti az előállítási költséget és anyag­megtakarítást eredményez, mert a szűrőnek lényeges részeit a tartály alkothatjía. A tar­tály felső részét például közvetlenül fel le- 50 het használni az előzetes kiválasztás és a durva szűrés céljára. Szűrőként az e cé'ra használatos szűrőkön felül a magában véve szintén ismeretes, hajtogatott posztóból készült szűrőt "is alkal- 55 mázhatjuk. A rajz a találmány kiviteli példáját szem­lélteti. Az (1) üzemanyígtartá'y tetején elhelye­zett (2) szűrőből egy vagy több (3) csőveze- QO ték megy az (1) tartályon keresztül egy vagy több (4) porlasztóhoz. Ha az (1) 'tartály nye­regalakú és a szűrőnek két porlasztót kell levegővel ellátnia, úgy a csővezetéket cél-

Next

/
Thumbnails
Contents