133567. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színes rezerválások előállítására jégfestékek alatt rostos anyagokon

133567. E1 —NH-CO —N' ,CH, ^CH, vagy N-CO-NH-Rs -NH-CO-N CH„ CH. melyben Rí és R 2 alifás vagy izociklusos gyökökéit jelentetek- E vegyületek homológ-5 jait vagy származékait is hastmálfcatij'uk. Csévafestiékekkel vagy csivaffe^tékek teukó­vegyületeinek kénsavészttereivel előálií'tott gőzöléssel vagy különleges utókezeléssel rög­zítendő színes rezerválásokkaí szemben pig-10 menteknek és pigmentek jóUtiapadó rögzíté­sére alkalmas kötőanyagoknak alkalmazása esetében a rögzítéshez csupán erőteljes szá­rításra van szükség. 1. példa-15 Fehérítetit!, mercerizáft pamutszövetet. 10 g 2'> 3'-oxioaftoiiilaminöbenzoI, 15 cm 3 38° Bé-s nátronlúg és 10 cm3 50%-os török­vörösolaj 900 cm3 forró vízben való és 15 li­terre feltöltött oldatával fulárdan impreg-20 nálunk, majd szárítunk. A rezerváló pépet következőképpen állít­juk elő: 600 g oly vizes emulzióba, mely 100 résznyi mennyiségében 50 rész polinvinil­acetátot és 2 rész polivinilalkoholt tartal-25 maz valamely karbamid-formaldehid kon­denzálási vegyületbenzilalkoholban való 50%-os oldatának 200 g-nyi mennyiségét keverjük, melyet 200 g 1%-os polivinalalko­hololdatban emulgáltunk. Ezután a 474740. S0 sz. angol szabadalmi leírás 1. példája sze­rin előáll,tott festék 20%-os pépjének 100 résznyi meninyiségét, vízben oldható cellu­lózaéter 2"%-0|S vizes oMatóának 400 résznyi mennyiségét, a fenti emulzió 400 résznyi 35 mennyiségét és ónklorür 50%-os vizes olda­tának 100 résznyi mennyiségét összekever­jük, (összesen 1000 rész.) A nyomópépet a minta szerint az előkezelt szövetre fel­nyomjuk. A szövetet ezután 100' C°-on -5 40 percig szárítjuk, majd fulárdgépen oly ol­dattal impregnáljuk, melyet következőkép-' pen készítünk: 5 rész l^amino-2-metil-5-klórbenzol-hidro­kloridot 100 rész forró víz hozzáadásával é5 feliszapolunk, majd 5 rész 20° Bé-s sósavat adunk hozzál Ezután vízzel és jéggel 250 részre hígítjuk. Majd 10—12 C° hőmérsék­leten hide^ vízben oldva 2 rész nátrium­nitritet folyatunk hozzá. Mintegy 30 perc múlva vízben oldva 3,7 rész nátriumacetá- 50 tort) és 2,5 rész 50'%!*osi ecetsavat adunk hozzá és az egészet hideg vízzel 1000 részre állítjuk be. Fulárdon való impregnálás után az árut kinyomjuk és öblítjük és ezt követőem 10 cm3 40° Bé-s nátriumszulfitoldatnak 1 liter 55 vízben való forró oldatán vezetjük át, öb­lítjük és forrón szappanozzuk. Vörös alapon zöild nyomásit! kapunk. 2. példa. Fehérített pamutszövetet fulárdon oly ^0 oldattal impregnálunk, melyet következő­képpen készítünk: / 10 ig l-/2',3'-oxinaftoilamin,o/-2-metílbenr zolt, 15 cm3 38° B-és nátronlúgot, 65 10 cm3 50%-os törökvörösolajat és 900 cm3 forró vizet 1 literre feltöltünk. A szövetet azután szá­rítjuk-Az ekként kezelt szövetre minta szerint 70 oly rezerváló nyomópépet nyomunk, mely a 453767. sz. angol szabadalmi leírás 2. pél­dája szerint előállított festék 20%-os pépjé­nek 100 résznyi mennyiségét, cellulóza­glikolsaivas nátrium 2%-os vizes oldatának 75 400 résznyi mennyiségét, az, 1. példában is­mertetett emulzió 400 résznyi mennyi-é­gét és ónklorür 50%-os vizes oldatának 100 résznyi mennyiségét tartalmazza, (ösz­azesen 1000 rész.) A szövet et ezután 5 percig 80 1*00 C°-on szárítjuk és fulárdon oly oldattal impregnáljuk, melyet következőképpen ké­szítünk: 4 rész l-aimino-3-klórbenizol-h:idrokloridot 20 rész vízzel péppé dörzsölünk, majd 4,8 85 rész 20° Bé-s sósavat, valamint 60 rész hi­deg vizet adunk hozzá. Ezután jéggel 5 C°-ra hűtjük és keverés közben 8 rész hi­deg vízben oldott 1,8 rész nátriumnitritet adunk hozzá. Az oldatot 15 perc múlva 20 90 rész hideg vízben oldott 3,6 rész nátrium­acetáttar letompítjuk. 2>5 rész 50%-os jég­ecetet adunk hozzá és hideg vízzel 1000 részre állítjuk be. Fulárdon való impregnálás után az árut 95 kinyomjuk, öblítjük és ezt követően literen­ként 10 cm3 40° Bé-s nátriumbiszulfitolda^ tot tartalmazó forró fürdőn vezetjük át, öblítjük és forrón! szappanozzuk. Narancs­színű alapon kék nyomáistí kapunk. 100 3. példa. Fehérített mercerizált pamutszövetet az 1. példában megadott módon kezeljük. A rezerváló nyomópépet következőképpen állítjuk elő; JOÖ.

Next

/
Thumbnails
Contents