133560. lajstromszámú szabadalom • Tintatartó

Mejrjelént i§4l évi ók tol »er hó 1-ién. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133560. SZÁM. iX/a/b. OSZTÁLY. — K-I6389. ALAPSZÁM. Tintatartó. Kores r.-t., vegyileg" kikészített papírok és irodacikkek gyára cég" Budapesten, mint Korcska Wilhelm, gyáros, wieni lakos jogutódja. * - A bejelentés napja: 1943. évi január hó 13. Németországi elsőbbsége: 1942. évi január hó 31. A találmány a mindenkori tiintaitartalomr tói lényegtelen mártási mélységű 'tintatartó. Ilyen tintatartlók számos kivitelben ismere­tesek. Ismeretesek pl. olyan tintatarók, ame-6 lyeknél az állandó magasságú 'tintaszintet fenntartó eszközként úgynevezett Mariotte­féle palackot hasznosítanak. Az ismert kivi­tel hátránya, hogy két egymásbaillő tartány részben szükséges alkalmazása költséges 10 és hogy ennél a kivitelnél a ilíntatartó meg­töltése körülményes, Vagy pedig a szintma­gasság állandósítása bizonyos fogásokat tesz szükségessé.. Végül az ismert javaslatok majdnem kivétel ttélkül olyan alakok alkal-16 teázását teszik szükségessé, amelyek a je­lenleg megkívánt, egyszerű és aránjyos tér­beli alakzatok iránti követelményeket Hem elégítik ki. Jóval súlyosabb azonban az a hátrány, hogy a Mariotte-féle palackba be-20 Zárt levegő hőmérsékleti ingadozások ese­ifiébeH térfogatát változtatja és ezzel, a be­mártási !1iérb!en a ,sszin|flímagasság ingadozíá­satit eredményezi, amelyek annál nagyob­bak, minél kisebb a bemártási tér szabad 25 felületié. Ä találmány olyan 'tintatartó, mely a már-Wáai mélységet a térhőmérséklötltől függet­lenül tartja a megengedhető határok kö­jfcöfct és számos egyéb előnyt is nyújt, ame-80 lyek együttesen számottevő haladást jelen-A találmány szerinti tintatartónak fene­kében elrendezett mártási mélyítése és e fölött elhelyezet, ,a toll bemárt-ását hatá­roló támasztéka van. A találmányt az jel- 35 lemzi, hogy a mártási mélyítés a toll mini­mális bemártási mélységét biztosító magas­ságú és hogy a tintatartó töltése csakis a tollnak maximálisan megengedett mártási mélységéig történik, emellett a tintatartó 40 kívánt térfogatának megfelelő tintamennyi­séget kizárólag azzal helyezzük el, hogy a térfogat alapfelületét kellően méretezzük. A készlettér tehát a mártási tér közvetlen bővítését alkotja. A tintaszint fölötti levegő 45 is a két térben állandóan közös, még pedig függetlenül attól, hogy a toll be van-e mártva vagy nines bemártva. Ezzel a tér­hőmérséklet változásai következtében eddig beállott szintingadozásokat1 teljesen elhá- 50 rít juk. A használatos írótollaknak tudvalevőleg van egy minimális bemántlási mélységük, >amin azt a mártásj mélysége értjük, mely éppen elegendő ahhoz, hogy a-toll tintával 55 az íróképességnek megfelelő mértékben dú­sítassék, azonban létezik egy maximálisan megengedett mártási mélység is, amin azt a mélységet értjük, mely a tollat tintával oly mértékben látja el, hogy a tollal tinta- QQ foltok létesülése nélkül éppen még írhatunk. Ha a maximálisan megengedett mártási

Next

/
Thumbnails
Contents