133518. lajstromszámú szabadalom • Készülék meleg ital tárolására és kimérésére

Megjelent 194:11. évi szeptember hó 15-én. MAßT AR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS J.33518. SZÁM. XVIll/d. OSZTÁLY. — O-1832. ALAPSZÁM. Készülék meleg ital tárolására és kimérésére. Országh Á. József vendéglős, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 10. A találmány tárgya vendéglői készülék. mely a melegen vagy forrón betöltött italt gyakorlatilag állandó hőmérsékleten tartja és amelyből az ital a fogyasztó számára 5 tetszésszerinti mennyiségben kimérhető. A találmány szerinti készülék lényegileg hőpalackhoz hasonlóan, kialakított, tehát tükröző felülettel ellátott kettősfalú, a ket­tős fal közt légritka teret tartó, üvegből 10 készült tároló edényből áll, melynek záró­fedelébe a folyadék számára kieresztő csap van: szerelve. A tároló edény hőszigetelő tu­lajdonságánál fogva a betöltött meleg italt közel állandó hőmérsékleten tartja, míg fő-15 kép a zárófe/délen eltávozott kevés meleg­mennyiséget a tárolt folyadék terében lévő villamos fűtőteist segítségévei pótoilJiatjuk. A találmánybeli készüléket legelőnyöseb­ben forró feketekávé tárolására és kiméré-20 sere használhatjuk, miáltal pótolja a nagy beszerzési árú és költségesebb üzemű es­presso-gépeket. A készülék alkalmas egyéb meleg italoknak, pl. teának, forralt bornak, meleg tejnek stb. tárolására is. Természete-25 sen a készülék a hideg állapotbain betöltött italokat, pl. frissítőket hidegen tartjla. ez esetben a villamos fűtőtest használata mel­lőzendő. A találmány szerinti készülék beszerzése 30 és felállítása aránylag nem drága» üzem­költsége csekély, miáltal gazdaságos üzemel tesz lehetővé. A találmány előnyösen alkal­mazható kisebb vendéglőkben, cukrászdák­ban stb., mert a reggel melegen, esetleg hi« degen betöltött italt egész nap a kívánt hő- 35 mérsékleten tartja, az ital bármikor kimér­hető és e mellett a készülék különösebb ke­zelést nem igényel, A betöltött ital íze, za­matai észrevehetően nem változik a tárolás folyamán. 40 A csatolt rajz a találmány tárgyának pél­daképem kiviteli alakját hosszmetszetben ábrázolja. Az üvegből készült tároló (1) edénynek kettős fala v)an, melyek belülről tükröző ré- 45 teggel vannak bevonva és közülük a levegő ki van szivattyúzva. A tároló edény a szo­kásos hőpalacköktól csupán nagyobb mére­tében különbözik. A célszerűen: textil- vagy egyéb lágy (4) anyagba burkolt (1) edényt a 50 '(2, 3) részeiből álló fémtok veszi körül és védi a külső behatásoktól. A tok (2, 3) részei a (6, 7) peremeken fekszenek egymásra, a peremeket több (5) csavar szorítja össze (a rajzon csak egy csavar látható, a többi ta- 55 karva van). A célszerűen rossz hővezető anyagból ké­szített (20) zárófedelet a szárnyas (15) anyá­val bíró (14) csavaprok tartják és szorítják nefci az (1) edény karimáján lévő (16) tömítő 60 gyűrűhöz- A (14) csavarok a végükön lévő furatoknál fogva a védőtok (13) füleiben az átmenő (13a) csapokra vannak függesztve úgy, hogy ia csavarok a lapok körül elfor­gathatok. (i5 A (20) zárófedélbe van szerelve a tárolt ital hőfokának' ellenőrzésére való (17) hő­mérő, a (18) kieresztőcsap és a villamos (19)

Next

/
Thumbnails
Contents