133449. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémtömbök öntésére

Megjelent Í94f. ejti október hó lén. . MAGYAR SZÁ1UDALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133449. SZÁM. XVI/g. OSZTÁLY. — L-8915. ALAPSZÁM. Eljárás fémtömbök öntéséré. Vereinigte Lieichtmetaliwerke G. in. b. H. eégr, Hannover-Linden. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 22. Németországi elsőbbsége: 1941. évi szentember hó 22. ismeretes már olyan eljárás fémtömbök Öntésére, ^amelyben a tömb hosszúsága ia, ko­killa magasságától független, Ebben az el­járásban az öntött felület- és az öntőcsatorna 5 távolsága állandó és az alziaton álló, meg­dermedő tömböt az öntés folyamán süllyesz­tik. Az öntési sebesség akkora és az öntő­forma olyan rövid hogy az a)U folyékony hűtőközegbe kilépő tömb külső peremréte-10 gében még csak oly mértékben szilárdult meg, hogy aliakját már megtartja és csak ezután dermed meg teljesen a folyékony hűtőközeggel való közvetlen érintkezés ha­tására, lényegében vízszintes dermedési front 15 mentén. A kokillát elhagyó tömböt ez eljá­rás szerint célszerűen közvetlenül vízfür­dőbe mártjuk be. Ismert olyan kiviteli mód is, amely a hű­tést az öntőforma felső részén foganatosított 20 "fűtéssel kombinálja -és ezzel a dermedési frontot tovább rövidíti. Megfigyelték azon­ban, hogy araiak az intenzív hűtésnek kö­vetkeztében, amely a belsejében még folyé­kony tömbnek közvetlenül a vízfürdőbe süfy-25 lyeaztése folytán áll elő, vastag tömbök ön­tése «setén olyan belső feszültségek kelet­kezhetnek, amelyek a tömb foefcejében repe* désikre vezetnek. Ez esetben tehát az eljá­rásnak egyébként más ;eljárásqkkar szemben 80 mutatkozó előnyei nem aknázhatók ki. Né­mety ;ötvözet e tekintetben küJöneae» érzé­keny, így pl. a 3% rezet tartalmazó Al-Cu-Mg-ötvözet. Mivel az említett repedések a könnyű fémből való ötvözetek gyúrás útján történő megdolgozása esetén nem forradnak 35 össze, ilymódon hulladék keletkezik. Azt találtuk, hogy a tömbben, fellépő re­pedésképződés veszélyét kiiküszöbölhetjük, ha a dermedési frontot még laposabbra ala­kítjuk ki. A fcokillában lévő fém felső rété- 40 gének hevítésével a dermedési frontot már megrövidíthetjük. További megrövidülést a találmány szerint úgy érünk el, hogy oly lassan öntünk, hogy a tömb megmerevedése lényegében, előnyösen teljesen magában a 45 kokillában következzék be, még iákkor is, ha a kokilla magassága a legkisebb 'kokilla- át­mérőnél lényegesen csekélyebb. Az ismert eljárásokkal szemben mutat­kozó különbséget az alábbi példa szemlélteti: 50 300 mm vastag kihengereltető önteoa e*ő* állítására 100 mm magas kokillát haszná­lunk. A keletkező tömböt közvetleníH a ko­killából való kilépés után vízfürdőbe süly­lyesztjük. Ha a süllyesztést perecenként 80 55 mm-es sebességgel végezzük, ai kokülából való kilépéskor a tömbnek még csak é> pe­remrétege merevedett meg. Ha csekélyebb sebességgel süllyesztünk, akkor lassacskán emelkedik a denmedési front, úgyhogy a tömb 60 a kokillából való kilépéskor közepefelé egyre nagyobb mértékben már szilárd állapotú. Ha

Next

/
Thumbnails
Contents