133429. lajstromszámú szabadalom • Eljárás horganyból álló tükröző felületű bevonatoknak oly fényszórókon való előállítására, melyekben a tükröző réteget acél hordozza

Megjelent 1947. éri augusztus hó 16-án. MAGTAB SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEÍRÁS J3342Í). SZÁM. XVI-'e. (VII/h.) OSZTÁLY. — B-15748. ALAPSZÁM. Eljárás horganyból álló tükröző' felületű bevonatoknak oly fényszórókon való elő állítására, melyekben a tükröző' réteget acél hordozza. Robert Bosch G. m. b. II., Stuttgart. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 21. Németországi elsőbbsége: 1942. évi január hó 23. A találmány eljárás horganyból álló tük­röző felületű bevonatoknak olv fényszóró­kon való előállítására, melyekben a tük­röző rétegét acél hordozza. Az ilyen tükör-5 simára fényesített horganyréteggel készült fényszórótükröknél könnyen előfordul, hogy a tükröző felület helyenkint elhomályoso­dik, sőt teljesen meg is vakul. Ez a je­lenség vagy csak üzemben, sok esetben azon-10 ban a tükör előállítása közben, még pe­dig a tükröző felületre védelem végett fel­vitt lakkbevonat száradásakor lép fel. E jelenség okait kutatva megállapítot­tuk, hogy az elsősorban a tükör felmelege-15 désére vezethető vissza és legtöbbször már körülbelül 70 C° hőmérséklet elérésekor bekövetkezik. Ilyen hőmérsékletek azonban nemcsak a lakk fentemlített száradásakor, hanem a fényszóró üzeme közben isköny-20 nyen előfordulhatnak. A tükröző bevonat elhomályosodásának, illetőleg megvakulásának pontos oka eddig még nem teljesen ismeretes. Az eddigi kí­sérletek alapján azonban feltehető; hogy azt 25 hőmérsékletemelkedések okozta, Nagy az ilyen hőmérsékletemelkedésekkel legalább is elősegített és a galvános zinkbsvonat­ban végbemenő s/.emcsenöv ekdések, illető­leg szemcseáthelyeződések okozzák. 30 Meglepő módon megállapítottuk, hogy a fenti káros jelenség horganyból készült tü­körfényesre csiszolt felületeknél megfele­lően foganatosított előzetes hőkezeléssel megakadályozható. Evégből a találmány ér^ telmében a horganyból készült tükröző le- 35 lület hordozóját fényesítés előtt a tükör előállítása és üzeme közben előforduló vár­ható legmagasabb hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre hevítjük. A találmány szerinti eljárás foganatosí- 40 tásakor célszerűen oly hőmérséklettel dol­gozunk, amelyek körülbelül 50-80 C°-kal magasabbak, mint a tükör előállítása köz­ben és a tükör üzemében előforduló leg­magasabb hőmérséklet és a tükröt ezen a 45 hőmérsékleten körülbelül 15 -40 percig tartjuk. Különösen kedvező hőmérséklet a 120 150 C°- Ily hőmérséklet alkalmazása­kor a tükör nemcsak üzemben, hanem a fentemlített lakkréteg száradása közben is 50 fényét megtartja. Előnyösen úgy járunk el, hogy a tü­kör horgán) ózott réteghordozóját közvet­lenül annak a horganyozást követő öblí­tése után melegítjük a (entemlített hőmér- 55 sékletre. Ezzel ugyanis megtakarítjuk azt a munkaszakaszt, amely eddig a horgannyal bevont tükörhordozó szárítása végett szük­séges volt-Nagyértékű tükröknél a horganyrétegre 60 járulékosan ezüstből készült bevonatot is felvisznek. Mivel az ilymódon készült tük­röknél a leírt kedvezőtlen jelenség ugyan­csak felléphet, előnyös, ha a találmány sze­rinti eljárást ebben az esetben is alkal- 65 mázzuk. A találmánnyal a gyakorlatbau jól hasz­nálható, tükörsimára fényesített horgany-

Next

/
Thumbnails
Contents