133360. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folyadékok, különösen tej pasztőrzésére

Megjelent lí>47. évi augusztus hó i-én. MAGYAR SZABADALMI B1RÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 133360. SZÁM. X/f. OSZTÁLY. — A-4493. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék folyadékok, különösen tej pasztőrözésére. Eduárd Ahlborn A. G. cé«-, Ilildesheim. A bejelentés napja: 1936. évi március hó 16.* (a 620/1940 M. E. sz. rendelet alkalmazásával.) A találmány eljárás folyadékok, különö­spn tej pasztörizálására, mely eljárás a he­vítési idők és hőmérsékletek megfelelő ki­választása folytán bakteriológiai és tápszer-5 technikai tekintetben kedvezőbb, mint az is­mert eljárások és 'emellett, a szükséges pasz­tőröző készülékek kicsinyítésére és ennél­fogjva olcsóbbítására vezet. Ennek folytán a tyalláljmány a pasztőröző készülékek szerke­\0 ztetére is kiterjedi és ezek a készülékeik főleg az említett eljárás kivitelére alkalmasak. Folyékony tápszerek és élvezeti cikkeik pasztörözésénél nemcsak arra törekednek,, hogy a kártékony csirákat megöljék, hanem 15 emellett úgy is kell dolgozni, hogy a folya­dékok nyers tulajdonságai lehetőleg meg­maradjanak. Á tejnél például az a fontos, hogy a tejfölleválás lehetősége, friss íz, vita­minok jelenléte, stb. megmaradjon. Ennek 20 a feladatnak megoldása nemcsak a nép­egészség és a gyermekek táplálása, hanem bizonyos tejtermékek pl. sajtok előállítása szempontjából legnagyobb fontosságú. Jelenleg pl. a tejnél a következő, gyakor-25 latban főleg alkalmazott pasztőröző eljárá­sokat különböztetik meg, melyek lehetővé teszik a nyert tulajdonságok fenntartását: a) körülbelül 30 percig tartó állandó he­vítés 62—65 C°-ig. 30 b) Pillanatnyi fölhevítés vékony rétegek­ben 74—75 C0 -ig azonnal következő visszahűtéssel. c) Rövid1 ideig tartó fölhevítés, melynél a 71—74 C°-ig vitt gyors fölhevítésre rövid melegentartás kb. 30—50 másod- 35 percig és erre a visszahűtés következik. A tartós fölhevítés tudvalevőleg drága és körülményes eljárás. A pillanatnyi fölhevítéssel, melynek hatása a határoló hőmérsékletnek egy fokra pon- 40 tos és egyenletes betartásán nyugszik, bizo­nyos bizonytalanság jár, mivel a gyakorlat­ban a hőmérsékletingadozások bizonyos vál­tozása elkerülhetetlen. A rövid1 ideig tartó fölhevítés az arány- 45 lag nagy forróntartó terek miatt meglehe­tősen terjedelmes készülékeket igényel. Ismeretes, hogy a pasztőröző hőmérsék­letnek néhány fokkal való túllépésénél a káros csirák megölése nagyobb biztonsággal 50 érhető el és a rövid ideig tartó fölhevítés­nél a forróntartás időtartama megrövidül. Ilyen hőmérséklettúllépésnél, amely eddig csak szándékos lehetett, mivel határozott szabályolc nem voltak ismeretesek, nem volt 55 elkerülhető, hogy a kívánt hőmérsékletek egyáltalán nem vagy nem elég hosszú ideig állottak elő és a pasztörözés nem volt ele­gendő, vagy túl magas és fúl hosszú föl­hevítés folytán a nyerstulajdonságok elvesz- QQ tek. A találmány szerinti eljárásnál ezzel szem­ben a pasztőrözendő folyadékot határozott módon túlemelt hőmérsékleteknek a gyakor­* Ez a nap az. 5980/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt csehszlovák szabadalmi hivatalnál annak: idején, tett bejelentés napja. ^

Next

/
Thumbnails
Contents