133339. lajstromszámú szabadalom • Hűtőlemezzel ellátott, rekesztőréteges egyenirányító

Megjelent 1917. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 133339. SZÁM. VI I/d/g. OSZTÁLY. — P-10045. ALAPSZÁM. Hütőlemezzel ellátott, rekesztöréteges egyenirányító. N.T. Philips' Gloeüarupenfabriekeii cég" Eindhoveu-ben, Németalföld A bejelentés napjai 1941. évi június hó 9. Németalföldi elsőbbsége: 1940 évi június hó 12. A találmány hűtőtemezzel ellátott, rekesztő­réteges egyenirányító. Ámbár a hűtésnek le­hetőleg hatásossá tételére már számos szer­kezeti javaslatot tettek, az egyenirányítócel-5 Iában fejlesztett hőnek hűtőlemezhez hatásos módon való vezetése mindenkor nehéz fel­adatnak bizonyult. Ezzel kapcsolatiban a kö-' vetkező körülményekkel kell számot vstnünk. A cella és hűtőlemez közötti érintkezőszer-10 vek vezetőképességének lehetőleg nagyinak kell lennie. A szerkezetnek lehetőleg egysze­rűnek és könnyűnek kell lennie, minthogy különben az egész tülntehéz és túldrága fenne, valamint túlsók helyet, igényelne. 15 Ezzel kapcsofaltios a celláknak egymáshoz való rögzítésének kérdése is. Eddig meglehe­tősen általánosan oly szerkezetet alkalmaz­tak, melynél a celláknak (és a hűtőlemezek­nek is) közpon'íi furatuk van és e nyílásokon 20 át, csap halad. A cellákat tehát ilyen módon sorban rendezték el. Ennek a: szerkezetnek kiváltképen kisméretezésű celláknál az a hát­ránya, hogy a furat következtében a cellale­mez felületének tekintélyes része az egyen-25 irányítás számára elvésszett. A találmány célja az említett: hátrányok ki­küszöbölése. A találmányt az jellemzi, hogy a hűtő­lemezben mélyedést alkalmazunk, melybe a 30 tárcsaalakú egyenirányítócellát beágyazzuk és a hűtőlemezt több egyenirányítócella ösz­szeépítésére való rögzítőszervekkel látjuk el. A találmány szerinti szerkezet révén oly egyenirányítót kapunk, melynél további.me* chanikai szervek alkalmazása nélkül a cella 35 és hűtőlemez között kitűnő hővezető érint­kezés létesül. A cellákat tehát adott terhe­léshez eddig ismeretlenül- kicsinyre méretez­hetjük. Minthogy rögzítőcsap számára köz­ponti furat nincsen, a cella felületét telje- 40 sen kihasználjuk. A celláknak egymáshoz rögzítése ugyanis a hűtőlemezek segélyével történik és minthogy ezeknek mindegyike egy-egy cellával mechanikailag szilárdan van összekötve, egyúttal a cellák rögzítése 45 is biztosított. A találmány szerinti szerkezet kiváltké­pen kisfelületű cellákhoz igen előnyös, me­lyeket pl. kis terheléseknél alkalmazunk, minthogy a celláknak egymáshoz rögzítésé 50 nem a cellán magán, hanem a megfelelő hűtőlemez közvetítésével megy végbe. Rög­zítőszerveknek kis cellákon való alkalmazá­sának nehézségé',; tehát .kiküszöböltük. Az egyenirányítócellát a hűtőlemez mélyedésébe 55 előnyösen beszorítás révén rögzítjük. A találmány egyik előnyös foganatosítása szerint a hűtőlemez mélyedésének fenekét gyűrűalakú horonnyal látjuk el. Ezzel elér jük, hogy az egyenirányítótárcsát felvevő 60 fal rugalmas, aminek révén kitűnő rögzítés adódik. A horony jelenléte ezenfelül lehetővé teszi, hogy az egyenirányítótárcsát a mélye­dés fenekéig szoríthassuk. A mélyedést ál­talában sajtolással állítjuk elő. Ezzel az sljá- 6$

Next

/
Thumbnails
Contents